Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Strona została usunięta dnia: 19 październik, 2015 - 12:53

 

 

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ul. J. Heweliusza 10, pok. 105, 10-724 Olsztyn

tel. +4889 523-33-18; e-mail: andrzej.urbaniak@uwm.edu.pl

www: http://www.uwm.edu.pl/bhp/

kod ewidencji korespondencji: 90-7000; kod finansowy: 9070 

Kierownik

inż. Andrzej Urbaniak

tel. +4889 523-45-18

Specjaliści

mgr inż. Kazimierz Konowalski   tel. +4889 523-33-18

mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz  tel. +4889 523-33-18

mgr inż. Krystyna Świątecka tel. +4889 523-33-18

Specjalista

mgr Krzysztof Nowicki   tel. +4889 523-33-18

 mgr inż. Mieczysław Grzyb tel.4889 523-33-18

 

Do zakresu działania Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)   bieżące informowanie Rektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,

3)   sporządzanie i przedstawianie Rektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)   udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uniwersytetu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)   udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji Uniwersytetu, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6)   udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)   zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)   przedstawianie Rektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9)   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13)doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15)doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19)współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20)współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a)   podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b)   odejmowanych w Uniwersytecie przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21)uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22)inicjowanie i rozwijanie na terenie Uniwersytetu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

23)opracowywanie sprawozdań w sprawach z zakresu swojego działania.

Na podstawie Zarządzenia Nr 79

z dnia 28 września 2012 roku

DRUKI DO POBRANIA

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wytworzył:
inż. Andrzej Urbaniak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2007
Data publikacji:
02.10.2007 08:35
Data aktualizacji:
19.10.2015 12:53
Liczba wyświetleń:
25165
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument