słownik skrótów

Skrótikona sortowaniaDefinicja
ART - Akademia Rolniczo-Techniczna
AZS - Akademicki Związek Spotowy
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
BSRUN - Baltic Sea Region University Network
CEIG - Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego
CSUiE - Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie
czł. rzecz. PAN - członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DKS - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
doc - format zapisu plików dokumentów tekstowych Microsoft Word
dr. h. c. mult. - doktor honoris causa multorum
DS - Dom Studencki
DS. - do spraw
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
EFTA - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association)
FG - Filologia Germańska
FNiTP - Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
FP - Filologia Polska
FR - Filologia Rosyjska
FRA - Filologia Rosyjska z językiem angielskim
FRN - Filologia Rosyjska z jezykiem Niemieckim
FUP - Filologia Ukraińsko-Polska
HT - Historia
HTML - HyperText Markup Language specjalny język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczegól
INTRASTAT - wprowadzony w Polsce 1 maja 2004, a funkcjonujący w Unii Europejskiej od 1993 system statystyk związanych z obrotem handlowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów
- Inżynieria Środowiska
KN - Koło Naukowe
KRN - Krajowa Rada Nauki
KZ NSZZ „S” - Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządu Związków Zawodowych „Solidarność”
LLP - Lifelong Learning Programme
MKN - Międzywydziałowe Naukowe Koło
MNiI- Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSzW- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNK - Miedzywydziałowe Koło Studenckie
NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
NK - Naukowe Koło
NSZZ - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
ODT - dokument tekstowy w formacie OpenDocument
PDF - Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu
pdf - Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu
RCI -Regionalne Centrum Informatyczne
REGON - Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej
RM - Rada Mieszkańców
ROA - Rada Osiedla Akademickiego
RTF - (Rich Format Text) jeden z podtypów plików tekstowych
rtf - (Rich Format Text) jeden z podtypów plików tekstowych
SKN- Studenckie Koło Naukowe
SNK- Studenckie Koło Naukowe
spin-off - [firma odpryskowa] nowe przedsiębiorstwo powstałe w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystujące w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macierzystej.
spin-out - [internal start-up] nowe przedsiębiorstwo założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), przy wykorzystaniu w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą.
St. Dyd.-Bad.- Stacja Dydaktyczno-Badawcza
start-up - Spółka nowozakładana lub bardzo wczesnej fazie rozwoju, w którym dużą rolę odgrywa innowacyjny pomysł oraz determinacja pomysłodawcy w jego realizacji.
UE - Unia Europejska
UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
WNM - Wydział Nauk Medycznych
WSP - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
xls - format odczytywany za pomocą programu MS Excel
zip - Jedna z najpopularniejszych metod kompresji plików
ZNP - Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZNP RSzWiN - Związek Nauczycielstwa Polskiego Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki
ZPD- Zakład Produkcujno-Doświadczalny
ZPK - Zakładowy Plan Kont
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego