słownik skrótów

Skrótikona sortowaniaDefinicja
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
ZPK - Zakładowy Plan Kont
ZPD- Zakład Produkcujno-Doświadczalny
ZNP RSzWiN - Związek Nauczycielstwa Polskiego Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki
ZNP - Związek Nauczycielstwa Polskiego
zip - Jedna z najpopularniejszych metod kompresji plików
xls - format odczytywany za pomocą programu MS Excel
WSP - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WNM - Wydział Nauk Medycznych
UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
UE - Unia Europejska
start-up - Spółka nowozakładana lub bardzo wczesnej fazie rozwoju, w którym dużą rolę odgrywa innowacyjny pomysł oraz determinacja pomysłodawcy w jego realizacji.
St. Dyd.-Bad.- Stacja Dydaktyczno-Badawcza
spin-out - [internal start-up] nowe przedsiębiorstwo założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), przy wykorzystaniu w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą.
spin-off - [firma odpryskowa] nowe przedsiębiorstwo powstałe w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystujące w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macierzystej.
SNK- Studenckie Koło Naukowe
SKN- Studenckie Koło Naukowe
RTF - (Rich Format Text) jeden z podtypów plików tekstowych
rtf - (Rich Format Text) jeden z podtypów plików tekstowych
ROA - Rada Osiedla Akademickiego
RM - Rada Mieszkańców
REGON - Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej
RCI -Regionalne Centrum Informatyczne
PDF - Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu
pdf - Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu
ODT - dokument tekstowy w formacie OpenDocument
NSZZ - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
NK - Naukowe Koło
NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
MNK - Miedzywydziałowe Koło Studenckie
MNiSzW- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiI- Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
MKN - Międzywydziałowe Naukowe Koło
LLP - Lifelong Learning Programme
KZ NSZZ „S” - Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządu Związków Zawodowych „Solidarność”
KRN - Krajowa Rada Nauki
KN - Koło Naukowe
- Inżynieria Środowiska
IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów
INTRASTAT - wprowadzony w Polsce 1 maja 2004, a funkcjonujący w Unii Europejskiej od 1993 system statystyk związanych z obrotem handlowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
HTML - HyperText Markup Language specjalny język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczegól
HT - Historia
FUP - Filologia Ukraińsko-Polska
FRN - Filologia Rosyjska z jezykiem Niemieckim
FRA - Filologia Rosyjska z językiem angielskim
FR - Filologia Rosyjska
FP - Filologia Polska
FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
FNiTP - Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
FG - Filologia Germańska
EFTA - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association)
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
DS. - do spraw
DS - Dom Studencki
dr. h. c. mult. - doktor honoris causa multorum
doc - format zapisu plików dokumentów tekstowych Microsoft Word
DKS - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
czł. rzecz. PAN - członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
CSUiE - Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie
CEIG - Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego
BSRUN - Baltic Sea Region University Network
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
AZS - Akademicki Związek Spotowy
ART - Akademia Rolniczo-Techniczna