Nr 263 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 263
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2013 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 i § 98 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Ordynacji wyborczej do organów uczelni, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1.    w § 3 ust. 7 dodaje się na końcu zdanie:

W przypadku braku możliwości wyboru komisji skrutacyjnej spośród elektorów, zadania komisji skrutacyjnej realizuje właściwa komisja wyborcza.”

 

2.    w § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) przeprowadzenie postępowania w sprawie wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych oraz wyborów przedstawicieli do Senatu na nowo utworzonym wydziale.”

 

3.    w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania wydziałowej komisji wyborczej w odniesieniu do wyborów organów jednoosobowych
i kolegialnych oraz wyborów przedstawicieli do Senatu na nowo utworzonym wydziale realizuje Uczelniana Komisja Wyborcza.”

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 07:52
Data aktualizacji:
04.10.2013 09:28
Liczba wyświetleń:
4749
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw263zmStatucieUWM.doc52 KB