Nr 291 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Francja-Polska w Indre, Francja

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  291

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Francja-Polska w Indre, Francja

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Francja-Polska w Indre, Francja.

2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 291

z dnia 24 września 2013 roku

 

Umowa o partnerstwie

 pomiędzy

 Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 a

Stowarzyszeniem Francja-Polska w Indre

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Polska, reprezentowany przez Rektora- Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego

i

Stowarzyszenie Francja-Polska w Indre, z siedzibą przy 3, Rue Porte-Thibault Châteauroux (36), Francja, działające w charakterze pośrednika na rzecz

- Filii uniwersyteckiej Châteauroux (Université d'Orléans), przy 90, Avenue François Mitterrand w Châteauroux (Francja)

- Regionalnego Parku Przyrody Brenne, z siedzibą przy 10, Le Bouchet-Maison du Parc Rosnay (36), Francja

oraz następujących organizacji:

- Towarzystwa Pomologicznego Berry, z siedzibą w Maison de la Pomme w Neuvy-Saint Sepulchre (36), Francja

- A.D.E.S.I. - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w departamencie Indre,  które wspiera działalność Uniwersytetu oraz pobyty studentów (Erasmus) i nauczycieli, i które współpracuje z C.R.E.D.I (Centrum Myśli i Badań w Indre), mogącym zajmować się organizacją spotkań lub konferencji w ramach relacji partnerskiej z A.D.E.S.I.

Artykuł 1

Biorąc pod uwagę liczne kontakty, które Stowarzyszenie Francja-Polska w Indre utrzymuje na terenie Warmii i Mazur w północno-wschodniej Polsce;

oraz liczne umowy partnerskie zawarte w tym regionie przy udziale Stowarzyszenia Francja-Polska w Indre, a mianowicie:

 - Châteauroux i Olsztyn w 1991 r.

 - Deols Poinçonnet, Luant i Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda w 1994 roku (Karta Przyjaźni)

 - Buzançais - Sainte-Gemme i Nidzica w 2000

 - Montierchaume i Dobre Miasto w 2002;

 

Ponieważ region Warmii i Mazur, zwany również Krainą Tysiąca Jezior, jest obszarem podmokłym o wyjątkowym potencjale w dziedzinach ochrony środowiska, przyrody i różnorodności biologicznej, które są kluczowymi tematami naszego projektu;

postanowiono rozwijać relacje oraz wymianę między naszymi regionami, gdyż Indre posiada również obszar podmokły (ujęty w klasyfikacji europejskiej), zarządzany przez Regionalny Park Przyrodniczy w Brenne. 

Artykuł 2

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęto decyzję o zawarciu umowy o partnerstwie pomiędzy stronami, wymienionymi powyżej i spośród których Stowarzyszenie Francja-Polska w Indre odgrywać będzie rolę koordynatora.

Artykuł 3

Strony Porozumienia organizować będą wspólne projekty, wymianę studentów lub wykładowców w celu przeprowadzenia badań w tematach zatwierdzonych obustronnie, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, badania i monitorowania różnorodności biologicznej (flora i fauna).

Filia uniwersytecka Châteauroux zgadza się na przyjmowanie studentów drugiego lub trzeciego roku studiów I stopnia z następujących kierunków: Ekonomia i Zarządzanie, Prawo, Historia, Języki obce stosowane.

Artykuł 4

W ramach Filii uniwersyteckiej Chateauroux, powiązane z nią stowarzyszenia A.D.E.S.I. i C.R.E.D.I. mogą organizować konferencje i seminaria na tematy wskazane przez zainteresowane strony.

Artykuł 5

Szczegóły dotyczące warunków współpracy, w tym dotyczące aspektów finansowych, programów wymiany studentów, organizacji konferencji i seminariów, zostaną określone w załącznikach odnoszących się do każdego przypadku z osobna i negocjowanych między stronami.

Artykuł 6

1.  Wymiana nauczycieli i studentów ma na celu ułatwienie udziału w konferencjach i seminariach naukowych, w celu promowania wymiany technologii oraz opracowania planów współpracy w tematach interesujących obie strony.

2.  Strony zainteresowane wymianą będą wysyłać sobie oficjalne zaproszenia.

Artykuł 7

1.  Obecna umowa wchodzi w życie w chwili podpisania, na czas nieokreślony. Nie wyklucza to możliwości podjęcia innych działań w zakresie współpracy, które zostaną ujęte w załącznikach do niniejszej umowy.

2.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Umowa podpisana przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                                Stowarzyszenie Francja-Polska

w Olsztynie                                                                     w Indre

 

Podpis …………………………….                                                       Podpis …………………………….      Prof. dr hab. Ryszard Górecki

 

Rektor                                  

 

 

Data ……………………………                                                               Data ……………………………

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 09:50
Data aktualizacji:
04.10.2013 08:42
Liczba wyświetleń:
4197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw291umpartneStowaPolskaFrancja.docx18.85 KB