Nr 290 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  290

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2013 roku

 

w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat pozytywnie opiniuje zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

2.     Celem Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, jest m. in. wspieranie zdobywania doświadczenia przez studentów i współpraca naukowo-badawcza pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii.

3.     Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

          

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 290

z dnia 24 września 2013 roku

 

Porozumienie o współpracy

 

zawarte w dniu ……………………………………… pomiędzy:

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie reprezentowanym przez prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 

a Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk reprezentowanym przez prof. dr. hab. Adama Szewczyka, dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego,

zwanymi łącznie Stronami.

§ 1

Cel i zasady współpracy

1.  Strony porozumienia uznają potrzebę wspólnego działania w zakresie rozwoju naukowego i dydaktycznego.

2.  Strony zobowiązują się do wzajemnego partycypowania w kosztach wspólnych przedsięwzięć badawczych i dydaktycznych

3.  Jednostką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego korzystającą z ustaleń Porozumienia jest Wydział Biologii i Biotechnologii.

4.  Koordynatorem Porozumienia w odniesieniu do Wydziału Biologii i Biotechnologii jest jego Dziekan.

§ 2

Kierunki i formy współpracy naukowej

1.  Współpraca między Stronami będzie realizowana, w szczególności, poprzez:

1)     tworzenie zespołów naukowo-badawczych w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych,

2)     organizowanie spotkań, sympozjów i szkół naukowych,

3)     organizowanie seminariów naukowych i warsztatów metodycznych,

4)     współfinansowanie  wspólnych publikacji,

5)     wzajemne korzystanie z aparatury badawczej,

6)     wzajemne przyjmowanie na staż pracowników naukowych i doktorantów.

2.  W ramach współpracy w zakresie dydaktyki strony zobowiązują się do umożliwienia:

1)     udziału pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w prowadzeniu kursów, seminariów, wykładów monograficznych dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)     studentom Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbywania praktyk w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy szczegółowej.

3.  Współpraca Stron w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 może opierać się na programie MICRO-sabatical” Koszty realizacji zadań w tym zakresie ponoszą:

1)     Wydział Biologii i Biotechnologii – koszty noclegów osoby wizytującej,

2)     Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego koszty wynikające z delegacji służbowej, bez kosztów noclegu.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

1.  Szczegółowe zasady przedsięwzięć wynikających z niniejszego porozumienia zostały uzgodnione z kierownictwem obu Stron. Porozumienie może być uzupełnione przez zawieranie umów szczegółowych.

2.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z końcem roku akademickiego, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.  Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

Rektor                                                                                                          Dyrektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                          Instytutu Biologii Doświadczalnej

w Olsztynie                                                    im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

                                                                                        

 

Prof. dr hab. Ryszard Górecki                                    Prof. dr hab. Adam Szewczyk

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 10:00
Data aktualizacji:
04.10.2013 08:17
Liczba wyświetleń:
3572
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uch290Porozuwspó InstytutBioloDoNenckiegoPAN.docx20.68 KB