Nr 289 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o współpracy z CSK Food Enrichment b.v.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  289

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2013 roku

 

w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o współpracy z CSK Food Enrichment b.v.

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat pozytywnie opiniuje zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o współpracy z CSK Food Enrichment b.v.

2.     Celem Umowy, o której mowa w ust. 1, jest m. in. wspieranie zdobywania doświadczenia przez studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii.

3.     Tekst Umowy, o której mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

          

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 289

z dnia 24 września 2013 roku

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY

 

zawarta w dniu ..................... 2013 roku w Olsztynie, pomiędzy

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym w dalszej części umowy Uniwersytetem, reprezentowanym przez prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego –Rektora,

a

CSK Food Enrichment b.v.,  w dalszej części umowy zwaną Spółką, reprezentowanym przez Piotra Zgórzyńskiego - Dyrektora, zwanymi łącznie Stronami.

 

Strony niniejszej umowy, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego rozwoju Spółki poprzez szkolenie jego pracowników w ścisłej współpracy z Uniwersytetem i potrzeby dydaktyczne i badawcze Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu, które zbiegają się z profilem produkcji Spółki, postanowiły zawrzeć umowę o współpracy o następującej treści:

 

§ 1

1.     Wydział Biologii i Biotechnologii, w dalszej części umowy zwanym Wydziałem, będący realizatorem porozumienia ze strony Uniwersytetu, reprezentowany przez dr hab. Tadeusza Kamińskiego, prof. UWM – Dziekana Wydziału zobowiązuje się do:

1)     rozpowszechniania informacji na temat Spółki i jej produktów poprzez działania dydaktyczne, naukowe, badawcze oraz rozwojowe,

2)     umożliwienie pracownikom Spółki kontynuację nauki na specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych.

2.     Spółka zobowiązuje się do:

1)    przyjmowania studentów Wydziału na praktyki zawodowe i studia badawcze związane z przygotowanymi przez nich pracami magisterskimi, jeżeli takie działania przyczyniać się będą do ogólnych korzyści Spółki,

2)    wspierania finansowego lub poprzez darowizny działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej Wydziału w przypadku wspólnych projektów, które są zgodne z interesami Spółki.

 

3.     Wydział i Spółka, w ramach swoich możliwości, będą wspólnie:

1)    organizować kursy, seminaria i konferencje naukowe, których przedmiot będzie związany z ich działalnością,

2)    prowadzić badania naukowe z udziałem personelu i sprzętu technicznego obu Stron

3)    dostarczać wzajemnego wsparcia w zakresie publikacji prac pisanych przez pracowników Spółki i Wydziału w pismach naukowych i zawodowych.

§ 2

1.    Wydział i Spółka przewidują przyszłą współpracę i zgłaszają swoją gotowość do niej.

2.     Szczegóły tej współpracy zostaną zawarte w odpowiednich załącznikach.

§  3

Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do każdorazowego ustalenia stopnia poufności i tajności uzgodnionego przedsięwzięcia.

§ 4

Każda ze Stron zobowiązuje się do wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego za wykonanie niniejszej umowy.

§ 5

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 6

Umowa może zostać rozwiązana:

1)     w drodze  porozumienia za zgodą obu stron,

2)     w drodze wypowiedzenia złożonego przez którąkolwiek ze stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

§ 7

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze Stron.

 

Dyrektor                                                                                                      Rektor

CSK Food Enrichment Poland Sp. z o.o.                            Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

 

            Piotr Zgórzyński                                                           prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Dziekan

Wydziału Biologii i Biologii

 

dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 10:11
Data aktualizacji:
04.10.2013 08:26
Liczba wyświetleń:
3235
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw289UMOWAWSPCSK.doc50 KB