Nr 283 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na terenie miasteczka akademickiego KORTOWO

 
UCHWAŁA Nr 283
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na terenie miasteczka akademickiego KORTOWO

Działając na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U.2012.1137 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:


§ 1

1.  Wprowadza się strefę ruchu na całym obszarze miasteczka akademickiego Kortowo, poza obszarem wskazanym na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, jako strefę zamieszkania.

2.  Strefa zamieszkania obejmuje:

1)    ul. Kanafojskiego,

2)    ul. Heweliusza z wyłączeniem odcinka od starej pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego.

3.  W strefie zamieszkania, o której mowa w ust. 2 obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którymi w szczególności:

1)    pieszy może się poruszać po całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem

(art. 11 ust. 5),

2)    wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu

(art. 17 ust. 1 pkt 1),

3)    dopuszczalna prędkość wynosi 20km/h (art. 20 ust. 2),

4)    niedopuszczalne jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do postoju

(art. 49 ust. 2 pkt. 4).

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 października 2013 roku.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 12:30
Data aktualizacji:
04.10.2013 08:59
Liczba wyświetleń:
3749
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała283organizacjaruchuwKortowie.doc36.5 KB
ZalUchw283strefazamieszkania.pdf512.29 KB