Nr 293 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przygotowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020

 
UCHWAŁA Nr 293
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 

w sprawie przygotowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do pozyskania
i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierując się potrzebą dobrego przygotowania do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020, zobowiązuje:

1)      Dziekanów wydziałów oraz kierowników jednostek międzywydziałowych do opracowania
     wydziałowych projektów w zakresie:
a)    badań, zwłaszcza związanych z innowacyjnym rozwojem gospodarki w regionie (smart
     specialization),
b)    kształcenia z uwzględnieniem kształcenia podyplomowego,
c)    infrastruktury wydziału i uczelni,
2)     Kanclerza do przedstawienia planu rozwoju infrastruktury Uczelni.

§ 2

W realizacji zadań określonych w § 1 Senat zaleca:
1)     współpracę międzywydziałową w ramach nauk:
a)  ścisłych i inżynieryjnych,
b)  humanistycznych i społecznych,
c)  o życiu,
d)  o sztuce,
2)     konsultacje z:
a)  prorektorami nadzorującymi poszczególne obszary oraz kanclerzem,
b)  przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

§ 3

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie wnioskował o dofinansowanie projektów
   w trybie przewidzianym dla projektów priorytetowych, których wykaz stanowi załącznik do uchwały
   oraz w trybie konkursowym.
2. Wnioski o udział w konkursach na dofinansowanie projektów będą procedowane zgodnie
   z Zarządzeniem nr 22 Rektora Uniwersytetu z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad
   przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii
   Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych z późniejszymi zmianami.

 

§ 4

1.  W celu realizacji niniejszej uchwały ustala się następujący harmonogram działań:
1) Rektor, w terminie do 8 listopada 2013 roku, powoła do każdego ze zgłoszonych projektów
   priorytetowych:
a) lidera projektu, którego zadaniem, będzie nadzorowanie wszystkich prac niezbędnych
   do uzyskania dofinansowania, a następnie wykonywania obowiązków wynikających z umowy
   o dofinansowanie,
b) grupę roboczą, której zadaniem, będzie wykonywanie, pod kierunkiem lidera projektu,
   prac niezbędnych do uzyskania dofinansowania, a następnie uruchomienie realizacji projektu,
   w tym doprowadzenie do powołania przewidzianych umową struktur projektu,

2) Dziekani wydziałów, w terminie do 29 listopada 2013 r., przekażą do zaakceptowania liderom właściwych projektów priorytetowych propozycję udziału ich wydziałów w realizacji projektów zawierającą: zadania, wykaz, będących w dyspozycji wydziału, zasobów do wykonania zadań oraz inne elementy określające udział wydziału w realizacji projektu,

3) Liderzy projektów priorytetowych, w terminie do 6 grudnia 2013r., przedstawią Kierownikowi Biura ds. Projektów Zagranicznych informację o zaakceptowanym przez nich udziale wydziałów w realizacji poszczególnych projektów,

4) Kierownik Biura ds. Projektów Zagranicznych, w terminie do 13 grudnia 2013 roku, przedstawi Rektorowi zbiorczą informację o zadeklarowanym i zaakceptowanym udziale zespołów w realizacji poszczególnych projektów.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

  

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
29.10.2013 11:05
Data aktualizacji:
29.10.2013 11:52
Liczba wyświetleń:
4924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw293przygotowanieUWM.doc75 KB
ZaldoUchw293.docx14.53 KB