Nr 294 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów w 2014 roku

 
UCHWAŁA Nr 294
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów w 2014 roku

 Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 § 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dążąc do zwiększenia gospodarności i udziału wydziałów oraz jednostek międzywydziałowych w zarządzaniu Uniwersytetem zaleca opracowanie
i wdrożenie od początku 2014 roku wydziałowych planów finansowych.

 § 2
Zadanie określone w § 1 powierza się:
1) Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju w zakresie nadzoru nad przygotowaniem, a następnie
    przedstawienia Rektorowi wymienionych planów,
2)  kwestorowi w zakresie prac księgowych niezbędnych do wykonania tego zadania.

 

§ 3

1.    Wydziałowe plany finansowe powinny być przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik
     do niniejszej uchwały.
2.    Poszczególne pozycje planów, o których mowa w ust. 1 powinny być obliczone z zachowaniem
     następujących zasad:
1)     od kwoty otrzymywanej przez Uczelnię podstawowej dotacji budżetowej odejmuje się,
      skalkulowane zgodnie z zasadą racjonalności, środki na finansowanie:
a)     ogólnouczelnianych zadań celowych,
b)     kosztów ogólnouczelnianych,
c)      Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteki
      Głównej,
d)     kosztów rozwoju naukowego pracowników Uniwersytetu,
e)     rezerwy budżetowej,
2) otrzymaną różnicę dzieli się między wydziały według algorytmu, za pomocą którego MNiSzW dzieli
    dotację podstawową między uczelnie,
3) wysokość narzutów z tytułu przychodów z odpłatnych form kształcenia, działalności badawczej
    oraz pozostałych przychodów dydaktycznych ustala się zgodnie z uchwałą Założenia do
    opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
,
4) wynagrodzenia osobowe ustala się na podstawie wykonania funduszu płac w 2013 r.
    z uwzględnieniem skutków podwyżek z 2013 r. oraz planowanych podwyżek w 2014 r.,
5) koszty energii oraz sprzątania i dozoru, ustala się mnożąc stawkę kosztów przypadającą na 1m2
   
powierzchni przez powierzchnię pomieszczeń zajmowanych przez wydział,
6) wynagrodzenia bezosobowe ustala się na podstawie wykonania w 2013 r.,
7) dla odciążenia wydziałów od kosztów amortyzacji po stronie przychodów wprowadza się pozycję
   „pozostałe przychody”, która zawiera przychody ze źródeł zewnętrznych w wysokości kosztów
   amortyzacji finansowanych z tych źródeł,
8) pozostałe pozycje planów ustala się na podstawie danych z 2013 roku i zmian przewidywanych
   w roku 2014.


§ 4

Z tytułu wykorzystania przez inne jednostki pomieszczeń wydziałowych wydziały dokonują rozliczeń wzajemnych kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, według zasad określonych zarządzeniem Rektora.


§ 5

1.   Plany, o których mowa w § 3 ust. 1 po konsultacji z dziekanami wydziałów zostaną wdrożone na mocy
    zarządzenia Rektora.
2.  Wykonanie planów będzie podlegało kwartalnej ocenie, dokonywanej przez Rektora, a wyniki tej oceny
    będą przekazywane dziekanom oraz przedstawiane Senatowi na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 6

1.  Wydziały osiągające dodatni wynik finansowy będą miały swobodę w podejmowaniu decyzji kadrowych
i płacowych w ramach zapisanych w planie wynagrodzeń osobowych.

2. Pozostałe wydziały mogą podejmować decyzje kadrowe powodujące oszczędności w funduszu
    wynagrodzeń. Przy czym 30% tych oszczędności pozostaje w planie wydziałowego funduszu
    wynagrodzeń.

 

§ 7

Za wykonanie planów finansowych odpowiadają kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
29.10.2013 13:02
Data aktualizacji:
29.10.2013 13:05
Liczba wyświetleń:
3344
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw294samodzfinansowawydziałow.docx19.29 KB
Zaldouchw294.xls40.5 KB