Nr 296 z dnia 25 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 
UCHWAŁA Nr 296
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 zmieniająca Uchwałę Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.
z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, wprowadza się następujące zmiany:

      1.      W § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 5.

      2.      W § 2 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, zajmującemu stanowisko dyrektora Gabinetu Rektora, można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości 180 godzin obliczeniowych rocznie.”.

      3.      W § 2 dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego redagowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego w wysokości:

1)    10 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego w cyklu rocznym,

2)    20 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego w cyklu półrocznym,

3)    40 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego w cyklu kwartalnym.”.

 

      4.      W § 2 ust. 5 uzyskuje brzmienie:

”5. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1, 1a i 1 b może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego do Rektora,
z zastrzeżeniem przepisu ust. 6.”.

      5.      W § 2 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego może nastąpić wyłącznie
z tytułu jednej podstawy prawnej, wskazanej w § 2 uchwały.”.

      6.      W § 5 uchyla się ust. 4, 5 i 6.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2013 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
29.10.2013 13:47
Data aktualizacji:
29.10.2013 13:49
Liczba wyświetleń:
2778
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw296pensum.doc33 KB