Nr 297 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013

 
UCHWAŁA Nr 297
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala limit środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013:

1)   na studiach stacjonarnych w wysokości 6 108 000 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy złotych),

2)    na studiach niestacjonarnych w wysokości 3 903 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące złotych).

2.    Tworzy się dodatkowy fundusz w kwocie 549 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do wykorzystania przez wydziały, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)  w roku akademickim 2012/2013 wydziałowy fundusz studiów niestacjonarnych, w rozumieniu uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni, był wyższy niż 1 000 000 zł,

2)     na wydziale nie występowały niedobory pensum.

3.     Wysokość stawek za godzinę dydaktyczną ponadwymiarową na studiach stacjonarnych oraz za godzinę dydaktyczną na studiach niestacjonarnych oraz zasady zwiększenia stawki za godziny realizowane na studiach niestacjonarnych w ramach dodatkowego funduszu, o którym mowa w ust. 2, określa Rektor w drodze decyzji.

 

§ 2

Traci moc Uchwała nr 202 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
29.10.2013 13:55
Data aktualizacji:
29.10.2013 14:00
Liczba wyświetleń:
2662
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw297limitynadgodziny.doc62 KB