Nr 312 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 312
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku
 
w sprawie zaopiniowania utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 w związku z § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekanów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Nauki o Żywności i Wydziału Nauk o Środowisku, pozytywnie opiniuje utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Warmińsko-Mazurskie Centrum Naukowe Eko-Nutri-Bio w Olsztynie, zwanej dalej Centrum.

2.     Celem Centrum jest integracja potencjału naukowo-badawczego w zakresie prowadzenia badań
i technologii dotyczących gospodarki żywnościowej, od surowca roślinnego i zwierzęcego do wysokiej jakości produktów żywnościowych z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorodności.

3.     Centrum funkcjonuje na podstawie Regulaminu, którego treść określi zarządzenie Rektora.

 

§ 2

Wniosek Dziekanów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Nauki
o Żywności i Wydziału Nauk o Środowisku
w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
30.10.2013 12:24
Data aktualizacji:
30.10.2013 12:25
Liczba wyświetleń:
2339
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw312utworzCentrumEkoNutriBIO.doc28.5 KB