Nr 320 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
 UCHWAŁA Nr 320
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 29 listopada 2013 roku

 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w § 25:

1)    ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W nowo utworzonym wydziale rektor, za zgodą senatu, powołuje pełniącego obowiązki dziekana na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 9. Do pełniącego obowiązki dziekana stosuje się odpowiednio przepisy o kierowniku podstawowej jednostki organizacyjnej.”

2)    dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia na nowo utworzonym wydziale wyborów dziekana, okres pełnienia obowiązków dziekana, o którym mowa w ust. 8, może być przedłużony nie więcej jednak niż do końca roku akademickiego, w którym na nowo utworzonym wydziale rozpoczęto działalność dydaktyczną.”

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
04.12.2013 21:30
Data aktualizacji:
04.12.2013 21:30
Liczba wyświetleń:
2363
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr320zmianywStatucie.doc51.5 KB