Nr 348 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie finansowania wkładu własnego do projektu...

 
 
UCHWAŁA Nr 348
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie finansowania wkładu własnego do projektu pod nazwą „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi
i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie wkładu własnego ze środków finansowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do projektu „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami, stanowiącego 15% wartości projektu, wynoszącej 2.998.956,72 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 72/100).

2. Wkład własny w wysokości 449.843,51 PLN (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 51/100) będzie pochodził ze środków własnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

3. Pozostałe środki w wysokości 85%, tj. 2.549.113,21 PLN, zostaną pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi
a przedsiębiorstwami.

4.  Środki zostaną zabezpieczone w zaktualizowanym Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2013 oraz Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2014.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 13:04
Data aktualizacji:
05.12.2013 13:04
Liczba wyświetleń:
2364
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr348.doc33 KB