Nr 353 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
UCHWAŁA Nr 353
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku

 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:


§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 14:

a)    w ust. 1 pkt 14 skreśla się „ust. 1 i 3”,

b)    w ust. 2 pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) podjęcia lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uniwersytetu.”,

c)    w ust. 4 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 i 6
w brzmieniu:

„5) określanie minimalnych kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych,

  6)   określanie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego.”;

2)    w § 23 ust. 3 pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 14
w brzmieniu:

„14) określanie minimalnych wymagań, poniżej których ocena nauczyciela akademickiego
w
poszczególnych obszarach działalności jest negatywna.”;

3)    w § 66 ust. 6 po kropce dodaje się zdanie:

„Minimalne kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych określa Senat. Właściwa rada jednostki może określić dodatkowe kryteria oceny kandydatów.”;

4)    w § 72:

a)    w ust. 3 przed kropką końcową dodaje się „i 6”,

b)   w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje „chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.”,

c)    w ust. 5 skreśla się „i 6”,

d)    dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„ 6. Bieg okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta ulega zawieszeniu do czasu zakończenia przewodu doktorskiego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, jeżeli nie później niż
3 miesiące przed upływem okresu zatrudnienia na tym stanowisku rozprawa doktorska została przedłożona jednostce prowadzącej przewód doktorski.”;

5)    w § 73 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku zatrudniania kandydatów posiadających stopień doktora na stanowisko starszego wykładowcy w jednostkach pozawydziałowych nie stosuje się przepisu ust. 3
pkt 1.”;

6)  w Załączniku nr 6 do Statutu „Zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego”:

a)    w § 5 ust. 1 po wyrazie „dziekan” dodaje się „za zgodą rektora”,

b)  w § 6 ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się „uwzględniając kryteria oceny kandydatów ustalone przez Senat i właściwą radę jednostki.”;

7)    w Załączniku nr 7 do Statutu „Kryteria i tryb okresowej oceny nauczycieli akademickich”:

a)    § 3 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 3

1.  Senat określa zasady, kryteria i tryb oceny nauczyciela akademickiego. Kryteria oceny obejmują działalność naukową lub artystyczną z uwzględnieniem kształcenia kadr, działalność dydaktyczną oraz działalność organizacyjną z uwzględnieniem działalności popularyzatorskiej.

2.  W ocenie działalności dydaktycznej uwzględnia się opinie studentów uczestniczących
w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez ocenianego nauczyciela akademickiego, wyrażone w anonimowej ankiecie, której wzór kwestionariusza i procedurę przeprowadzania ustala rektor w drodze zarządzenia.

3.  Wydziały oraz jednostki pozawydziałowe posiadają opracowane przez siebie minimalne wymagania, poniżej których ocena nauczyciela akademickiego w poszczególnych obszarach działalności jest negatywna.”,

b)     w Rozdziale 2 dodaje się § 7a w brzmieniu:

Ҥ 7a

1.  Komisja oceniająca przedstawia nauczycielowi akademickiemu treść oceny.

2.  Wyniki okresowej oceny są jednym z podstawowych kryteriów uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji dotyczących uposażenia, awansów, przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta, nagród i wyróżnień oraz rozwiązania stosunku pracy.”,

c)    Rozdział 3 skreśla się.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
31.12.2013 10:22
Data aktualizacji:
20.01.2014 14:52
Liczba wyświetleń:
3150
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr353.doc43 KB