Nr 391 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2014

 
UCHWAŁA Nr 391
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2014
 
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
 
 
 § 1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podstawowe wskaźniki
   ekonomiczne na rok budżetowy 2014.
2.  Wysokość wskaźników, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Uchwały.


§ 2

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy prorektor może podjąć decyzję o wysokości
   kosztów pośrednich innych niż wskazane w załączniku do Uchwały.
2. Narzuty kosztów na działalność naukową mogą ulec zmianie jeżeli odrębne przepisy stanowią
   inaczej.
3.Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EU w ramach 7 PR podlega
   każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem wniosku.

 

§ 3

Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
03.01.2014 13:44
Data aktualizacji:
16.01.2014 14:24
Liczba wyświetleń:
3050
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr391.doc58 KB