Regulamin Senatu UWM

Strona została usunięta dnia: 1 październik, 2010 - 07:33

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Załącznik do Uchwały Nr 475 Senatu UWM

z dnia 24 września 2010 roku

 

Regulamin pracy Senatu

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Skład Senatu oraz jego kompetencje określa ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz Statut Uniwersytetu.

2.      Senat wykonuje swoje zadania na posiedzeniach we współdziałaniu z radami wydziałów.

3.      Między posiedzeniami Senat realizuje zadania przy pomocy wyłonionych ze swego składu komisji.

 

II. Uczestnicy posiedzeń Senatu

§ 2

1.      Na podstawie uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych Rektor podaje do wiadomości społeczności akademickiej imienną listę członków Senatu i osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu z głosem doradczym.

2.      Jeżeli w trakcie kadencji zajdą zmiany w składzie osobowym Senatu, Rektor uwzględnia je niezwłocznie w liście członków Senatu.

3.      Ze względu na przedmiot obrad w posiedzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

 

§ 3

1.      Członek Senatu jest zobowiązany osobiście uczestniczyć w jego posiedzeniach.

2.      Członek Senatu swoją obecność na posiedzeniu Senatu stwierdza podpisem na imiennej liście obecności.

3.      swojej nieobecności oraz jej przyczynach członek Senatu zawiadamia Rektora przed posiedzeniem Senatu.

4.      Dziekan może w wyjątkowym przypadku delegować na posiedzenie Senatu swojego zastępcę, powiadamiając o tym Rektora przed rozpoczęciem posiedzenia.

5.      Osoba delegowana przez dziekana może zabierać głos, lecz nie może uczestniczyć w głosowaniu.

6.      Przepisy ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.

 

III. Posiedzenia Senatu

§ 4

1.      Posiedzenia Senatu odbywają się zgodnie z planem pracy przyjętym przez Senat nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresu wakacji letnich.

2.      Posiedzenia nie przewidziane w planie pracy są posiedzeniami nadzwyczajnymi.

3.      Posiedzenie Senatu zwołuje Rektor ustalając jednocześnie dzień i godzinę jego otwarcia oraz projekt porządku obrad.

4.      W przypadku nieobecności Rektora spowodowanej chorobą lub inną, nie dającą się wcześniej przewidzieć przyczyną, posiedzenie Senatu zwołuje Prorektor wskazany do pełnienia funkcji pierwszego zastępcy.

5.      Zawiadomienie o posiedzeniu Senatu wraz z porządkiem obrad przekazywane jest w formie pisemnej nie później niż siedem dni przed terminem posiedzenia.

6.      Nadzwyczajne posiedzenie Senatu może być zwołane inicjatywy Rektora lub na żądanie co najmniej 1/5 składu osobowego Senatu.

7.      Jeżeli nadzwyczajne posiedzenie Senatu jest zwoływane na wniosek członków Senatu, to wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia, wnioskodawcy przedstawiają projekt porządku dziennego posiedzenia.

8.      Zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego następuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie podawane jest do wiadomości również jako ogłoszenie na stronie internetowej.

 

§ 5

1.      Obrady Senatu są jawne.

2.      Przed rozpoczęciem obrad Rektor przedstawia porządek dzienny określony w zawiadomieniu.

3.      Członkowie Senatu mogą, przed zatwierdzeniem porządku dziennego, składać wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku dziennego.

4.      Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku dziennego podejmuje Senat.

5.      Obradom Senatu przewodniczy Rektor. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6.      Z posiedzenia Senatu sporządza się protokół. Protokół udostępniany jest na kolejnym posiedzeniu członkom Senatu i innym osobom zabierającym głos w obradach w celu zgłoszenia uwag do sporządzonego protokołu lub w celu autoryzacji wypowiedzi. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty, co potwierdza podpisem przewodniczący posiedzeniu Senatu.

 

§ 6

1.      Prawo zabierania głosu podczas posiedzenia Senatu przysługuje wszystkim osobom wchodzącym w jego skład, a także osobom zaproszonym.

2.      Sprawy wniesione pod obrady przedstawia Senatowi Rektor lub wskazany przez niego sprawozdawca.

3.      Sprawy wymagające szczegółowego rozpatrzenia Rektor lub Senat mogą skierować do odpowiedniej komisji senackiej. W imieniu komisji sprawę na posiedzeniu Senatu referuje jej przewodniczący lub wybrany przez komisję sprawozdawca.

4.      W sprawach objętych porządkiem obrad Rektor udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

5.      Poza porządkiem obrad Rektor udziela głosu w sprawie:

6.      sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy,

7.      wniosku formalnego.

8.      Wniosek formalny głosowany jest wyłącznie w sposób jawny bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.

 

IV. Podejmowanie uchwał

§ 7

1.      Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2.      Uchwały Senatu dotyczące przyjęcia i zmiany Statutu zapadają większością co najmniej 2/3 głosów po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni.

3.      Głosowanie odbywa się jawnie, z wyłączeniem uchwał w sprawach osobowych, które podejmowane są tajnie. O wprowadzeniu tajności głosowania w innych sprawach decyduje każdorazowo Senat.

4.      Uchwały Senatu wpisywane są w rejestrze uchwał, a podejmowane opinie rejestrowane są w protokołach z posiedzeń.

5.      Uchwały Senatu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów uczelni, jej pracowników, doktorantów i studentów.

6.      Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej przepisy ustawy lub Statutu i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Senat nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchwały, Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w celu rozpatrzenia w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

7.      Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej ważny interes uczelni i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwał wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej ¾ głosów, w obecności co najmniej 2/3 swojego statutowego składu.

8.      Senat uchyla uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczną z ustawą, Statutem, innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą ważny interes uczelni.

 

V. Komisje

§ 8

1.      Na okres trwania kadencji Senat powołuje komisje stałe.

2.      Senat może powoływać również komisje doraźne.

3.      Członkowie komisji wybierani są spośród członków Senatu, a także spośród innych pracowników Uniwersytetu.

4.      W uchwale o powołaniu komisji Senat określa liczbę członków komisji oraz zakres jej działania.

 

§ 9

1.      Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi je przewodniczący wybrany podczas pierwszego posiedzenia po powołaniu.

2.      Na wniosek przewodniczącego komisja może powołać jego zastępcę.

3.      Przy wykonywaniu zadań komisje współpracują ze specjalistami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

4.      Komisje badają problemy w zakresie swojej właściwości i przedstawiają Senatowi wnioski, stanowiska lub opinie.

5.      Członek Senatu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach każdej komisji. Prawo głosu przysługuje mu tylko w komisji, której jest członkiem.

 

§ 10

1.      Z przebiegu obrad komisji sporządza się protokół.

2.      Dokumentacja prac komisji jest udostępniana jej członkom oraz członkom Senatu.

3.      Obsługę administracyjno-techniczną komisji zapewniają jednostki organizacyjne administracji wskazane przez Rektora.

4.      Protokoły i uchwały komisji archiwizowane są w jednostce organizacyjnej prowadzącej obsługę administracyjną komisji.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 11

Zmiany regulaminu wymagają uchwały Senatu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.04.2006
Data publikacji:
03.10.2007 09:26
Data aktualizacji:
01.10.2010 07:33
Liczba wyświetleń:
13915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
regulsenatu.pdf46.88 KB