Nr 403 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 403
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 § 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

1)  § 50 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 50

1. Kierownika jednostki, o którym mowa w § 49 ust. 1, powołuje rektor na okres kadencji określonej w ust. 2, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę jednostki i radę wydziału. Na wniosek rady jednostki lub dziekana powołanie może być poprzedzone konkursem na stanowisko kierownika jednostki, który ogłasza rektor. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Uniwersytetu, spełniający wymagania, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i 5.

2.  Kadencja kierownika jednostki trwa 5 lat i rozpoczyna się 1 stycznia.

3. W przypadku opróżnienia stanowiska kierownika jednostki w trakcie trwania kadencji, nowy kandydat powoływany jest na okres pozostały do końca kadencji w trybie, o którym mowa
w ust. 1.

4. Kierownikiem jednostki, o którym mowa w § 49 ust. 1, może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

5. Kierownikiem oddziału klinicznego lub zastępcą dyrektora instytutu może być osoba posiadająca tytuł lub stopień naukowy zatrudniona w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Na czas przebywania kierownika jednostki na urlopie macierzyńskim, na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, na dodatkowym urlopie macierzyńskim, na dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie rodzicielskim, na urlopie wychowawczym, na urlopie naukowym, na urlopie dla poratowania zdrowia, bądź też podczas innej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc – rektor, na wniosek dziekana, zawiesza kierownika jednostki w pełnieniu obowiązków, a jednocześnie wyznacza i upoważnia innego nauczyciela akademickiego do pełnienia obowiązków kierownika tej jednostki.

7. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą rady wydziału, nie dłużej niż na okres dwóch lat funkcja kierownika jednostki, o którym mowa w § 49 ust. 1, może być powierzona nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora, zatrudnionemu w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

8.  Z ważnych powodów kierownik jednostki, o którym mowa w § 49 ust. 1, może być odwołany przed upływem okresu powołania – w trybie przewidzianym dla jego powołania. Odwołanie w takim trybie wymaga uzasadnienia.

9. W wyjątkowych przypadkach rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana, może odwołać kierownika jednostki, o którym mowa w § 49 ust. 1, bez zachowania trybu określonego w ust. 8. Odwołanie w takim trybie wymaga uzasadnienia.”.

2)   w § 52 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 może być podstawą do odwołania kierownika jednostki ze stanowiska.”.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.01.2014
Data publikacji:
30.01.2014 11:25
Data aktualizacji:
30.01.2014 11:26
Liczba wyświetleń:
2728
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr403.doc45 KB