Nr 455 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
UCHWAŁA Nr 455
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 25 skreśla się ust. 8 i 9,

2)     w § 68 w ust. 3 po wyrazie „artystycznej” przecinek zastępuje się kropką i dalszą treść zadania
skreśla się.

3)     w § 71 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Bieg okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, urlopu ojcowskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopów związanych z pełnieniem obowiązków poselskich i senatorskich oraz urlopów związanych z pełnieniem kierowniczych funkcji w organach administracji publicznej, niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 90 dni,
a także na czas pełnienia funkcji zastępców organów jednoosobowych Uniwersytetu.”.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
04.03.2014 16:49
Data aktualizacji:
04.03.2014 16:50
Liczba wyświetleń:
2458
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr455.doc37 KB