Nr 459 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu naprawy sytuacji finansowej w Uczelni

 
UCHWAŁA Nr 459
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu naprawy sytuacji finansowej
w Uczelni

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

W § 2 uchwały Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu naprawy sytuacji finansowej w Uczelni wprowadza się następujące zmiany:

1)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Uwzględniając aktualną sytuację finansową, Senat w drodze uchwały ustala dla Uczelni roczny limit środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych. Jednocześnie, na podstawie zweryfikowanych planów obciążeń dydaktycznych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określa planowaną sumę godzin ponadwymiarowych.”

2)     pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Stawkę za przepracowaną dydaktyczną godzinę ponadwymiarową (S) ustala się dzieląc uchwalony limit, pomniejszony o kwotę ZUS pracodawcy i Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych, przez sumę planowanych dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w uczelni.”

3)     w pkt. 4 skreśla się „z zastrzeżeniem pkt 5”.

4)     skreśla się pkt 5.

 § 2

Traci moc załącznik do Uchwały Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu naprawy sytuacji finansowej w Uczelni.

 § 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
04.03.2014 21:14
Data aktualizacji:
04.03.2014 21:14
Liczba wyświetleń:
2558
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr459.doc38.5 KB