Nr 460 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2013/2014

 
U C H W A Ł A Nr 460
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2013/2014

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr 169 Senatu
z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni z późn. zm.
uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala limit środków finansowych
     na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim
     2013/2014:
         1)  na studiach stacjonarnych w wysokości 4 613 000 zł (słownie: cztery miliony sześćset
             trzynaście tysięcy złotych),
         2)  na studiach niestacjonarnych w wysokości 3 120 000 zł (słownie: trzy miliony sto
             dwadzieścia tysięcy złotych).
2.  Tworzy się dodatkowy fundusz w kwocie 840 000 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy
    złotych) do wykorzystania przez wydziały, które spełniają łącznie następujące warunki:
         1)  w roku akademickim 2013/2014 wydziałowy fundusz studiów niestacjonarnych,
             w rozumieniu uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu
             poprawy sytuacji finansowej Uczelni z późniejszymi zmianami, był wyższy
             niż 1 000 000 zł,
         2)   na wydziale nie występowały niedobory pensum.
3.  Wysokość stawek za godzinę dydaktyczną ponadwymiarową na studiach stacjonarnych oraz
    za godzinę dydaktyczną na studiach niestacjonarnych oraz zasady zwiększenia stawki
    za godziny realizowane na studiach niestacjonarnych w ramach dodatkowego funduszu,
    o którym mowa w ust. 2, określa Rektor w drodze decyzji.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 09:02
Data aktualizacji:
05.03.2014 09:02
Liczba wyświetleń:
2377
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr460.doc33 KB