Nr 462 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku

 
UCHWAŁA Nr 462
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku

 

Na podstawie art. 195 ust.1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1
1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinach nauki:
    1)  biologicznych, w dyscyplinie naukowej:
        a)  biologia,
    2)  humanistycznych, w dyscyplinach naukowych:
        a)  filozofia,
        b)  historia,
        c)  językoznawstwo,
        d)  literaturoznawstwo,
    3)  społecznych, w dyscyplinach naukowych:
        a)  nauki o polityce,
        b)  pedagogika,
    4)  rolniczych, w dyscyplinach naukowych:
        a)  agronomia,
        b)  inżynieria rolnicza,
        c)  ochrona i kształtowanie środowiska,
        d)  rybactwo,
        e)  technologia żywności i żywienia,
        f)   zootechnika,
    5)  technicznych, w dyscyplinie naukowej:
        a)  geodezja i kartografia,
    6)  teologicznych,
    7)  weterynaryjnych.
2.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w drodze konkursu w ramach limitów ustalonych przez Senat.
 
§ 2
Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie
1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
2.  Postepowanie kwalifikacyjne kandydata na I rok studiów w zakresie danej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej,
    o których mowa w §1 ust. 1, przeprowadza się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu
    kwalifikacyjnym, obejmującym:
      1)  egzamin kwalifikacyjny z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia
           doktoranckie,
      2)  wynik studiów magisterskich,
      3)  ocenę na dyplomie ukończenia studiów.
3.  Kryteria kwalifikacji w zakresie dziedziny nauki i dyscyplin naukowych wymienionych w § 1 ust. 1, określa
    załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 

 

§ 3
1.  Kandydaci na I rok studiów składają następujące dokumenty:
     1)  podanie (na formularzu),
     2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
     3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
         (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,
     4)  fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
     5)  dwie fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
         wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
         oraz numerem PESEL,
     6)  kserokopię dowodu osobistego - kserokopia strony 1 i 2.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:
     1)  kandydaci na I rok studiów w dziedzinie nauk weterynaryjnych - do 23 czerwca 2014 r.,
     2)  kandydaci na I rok studiów w pozostałych dziedzinach nauki - do 5 września 2014 r.
3.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
    w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować
    inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz specyfikę danej dziedziny
    nauki/dyscypliny naukowej.
 
§ 4
Zasady postępowania kwalifikacyjnego
1.  W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:
     1)  średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej.
     2)  wynik studiów magisterskich.
     3)  ocenę na dyplomie ukończenia studiów.
2.  Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania
    rekrutacyjnego.
 
§ 5
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę
    kandydatów w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów określonych w § 4.
    Po dokonaniu tej czynności, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów
    przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:
     1)  w dziedzinie nauk weterynaryjnych - 27 czerwca 2014 r.,
     2)  w pozostałych dziedzinach nauki - 11 września 2014 r.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora,
    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
    warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4.  Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa
    załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
1.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane w trybie określonym
    odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności:
     1)   przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
     2)   dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
     3)   przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
     4)   przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,
     5)   podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,        
     6)   zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu lub nie przyjęciu
          na studia,
     7)   przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Rektorowi.
 
§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 10:15
Data aktualizacji:
05.03.2014 10:22
Liczba wyświetleń:
3831
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr462.doc168 KB
zalNr1douchw462.doc134 KB
zalNr2douchw462.doc118.5 KB