Nr 463 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku

 
UCHWAŁA Nr 463
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
  
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), na wniosek właściwej rady wydziału oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk
    społecznych, w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w drodze konkursu,
   w ramach limitu ustalonego przez Senat.
 
§ 2
Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie
1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
2.  Postępowanie kwalifikacyjne kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie średniej ocen
    uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

     1)  egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,
     2)  wynik studiów magisterskich,
     3) 
ocenę na dyplomie ukończenia studiów.
 
§ 3
1.  Kandydaci na I rok studiów składają następujące dokumenty:
1)  podanie ( na formularzu),
2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
    (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,
4)  fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
5)  dwie fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
    dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
6)  kserokopię dowodu osobistego - kserokopia strony 1 i 2.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie do 19 września 2014 roku.
3.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
    w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować
    inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz specyfikę danej
    dyscypliny naukowej.
 
§ 4
Zasady postępowania kwalifikacyjnego
1.  W postępowaniu kwalifikacyjny uwzględnia się:
     1)  średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.
     2)  wynik studiów magisterskich.
     3)  ocenę na dyplomie ukończenia studiów.
2.  Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania
    rekrutacyjnego.
 
§ 5
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę
    kandydatów w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów określonych w § 4.
    Po dokonaniu tej czynności, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów
    przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi 25 września 2014 roku.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora,
    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
    warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4.  Termin egzaminu kwalifikacyjnego oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa
    załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 6
1.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie określonym
    odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
     1)  przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
     2)  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
     3)  przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
     4)  przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,
     5)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
     6)  zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu lub nieprzyjęciu
          na studia,

     7)  przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Rektorowi.
 
§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 10:34
Data aktualizacji:
05.03.2014 10:36
Liczba wyświetleń:
2531
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr463.doc305 KB
zaldouchwNr463.doc290 KB