Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów

 
UCHWAŁA Nr 465
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej „Uniwersytetem”, wyrażenie, przez właściwy
    organ, zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego, musi być poprzedzone postępowaniem
    wykluczającym powstanie po podjęciu dodatkowego zatrudnienia:
     1)  konfliktu zobowiązań polegającego na ograniczeniu możliwości poświęcenia dostatecznej ilości czasu
         na realizację zadań wynikających z zatrudnienia na Uniwersytecie, spowodowanego podejmowaniem
         zobowiązań zewnętrznych w zakresie pracy zawodowej, dydaktycznej, badawczej, konsultacyjnej
         lub organizacyjnej;
     2)  konfliktu interesów mającego miejsce, jeżeli istnieje rozbieżność między indywidualnym interesem pracownika
         a interesem Uniwersytetu.
2.  Konflikt zobowiązań i konflikt interesów mogą występować jednocześnie.
 
§ 2
Opinia dotycząca wniosku nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, wydana przez właściwy organ określony odrębnymi przepisami, uwzględnia
w szczególności:
    1)  prawdopodobieństwo ograniczenia aktywności niezbędnej do wypełniania zadań badawczych, dydaktycznych
        i organizacyjnych w zakresie gwarantującym wysoki poziom nauki i dydaktyki oraz funkcjonowania wydziału
        lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
    2)  czy nauczyciel akademicki będzie uczestniczył w działalności jednostek, których interesy są sprzeczne
        z interesami Uniwersytetu;
    3)  ocenę okresową pracy nauczyciela akademickiego dokonaną przez właściwą komisję oceniającą;
    4)  prawdopodobieństwo wykorzystania przez nauczyciela akademickiego urządzeń technicznych i zasobów
        wydziału lub innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na rzecz podmiotu dodatkowo
        zatrudniającego nauczyciela akademickiego;
    5)  prawdopodobieństwo wystąpienia korzyści dla nauczyciela akademickiego i wydziału lub innej jednostki
        organizacyjnej Uniwersytetu wynikających z dodatkowej pracy, w szczególności polegających na nawiązaniu
        lub zacieśnieniu współpracy naukowej między Uniwersytetem a inną jednostką, rozwój warsztatu naukowego
        lub dydaktycznego nauczyciela akademickiego, realizacji wspólnych projektów badawczych;
    6)  której z instytucji przypisywane będą wyniki pracy nauczyciela akademickiego (problem afiliacji).
 
§ 3
Przestrzeganie zachowań bezkonfliktowych przez nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, wymaga:
    1)  afiliacji ich publikacji naukowych przy Uniwersytecie;
    2)  afiliacji ich wystąpień naukowych przy Uniwersytecie.
 
§ 4
Doprowadzenie przez nauczyciela akademickiego do konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów w rozumieniu
§ 1 może skutkować:
   1)  ograniczeniem mu awansu na Uniwersytecie;
   2)  wprowadzeniem do jego „Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-
       Mazurskiego w Olsztynie” adnotacji o podjęciu przezeń pracy naruszającej interes lub zobowiązania wobec
       Uniwersytetu;
   3)  nie przedłużeniem mu zatrudnienia, jeżeli był dotychczas zatrudniony na czas określony;
   4)  skierowaniem sprawy do komisji dyscyplinarnej.
 
§ 5
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje Rektora do:
   1)  powołania komisji do spraw oceny konfliktu zobowiązań i interesów, działającej doraźnie na zlecenie Rektora
       lub zainteresowanego nauczyciela akademickiego, której przedmiotem działania będzie rozstrzyganie spraw
       z zakresu uznania istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów. Komisja działa zgodnie z uchwalonym
       przez siebie regulaminem;
   2)  wprowadzenia do „Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-
       Mazurskiego w Olsztynie” kryterium pracy dodatkowej.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 11:21
Data aktualizacji:
05.03.2014 11:21
Liczba wyświetleń:
3407
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr465.doc60.5 KB