Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie

 
UCHWAŁA Nr 466
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia, co następuje:
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.  Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do nauczyciela akademickiego będącego organem
    jednoosobowym Uniwersytetu w rozumieniu § 9 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie (Rektor, dziekani).
2.  Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela
    akademickiego, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Senatu.
3.  Przez zatrudnienie w ramach stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 należy rozumieć zatrudnienie
    w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.
4.  Senat udziela zgody, o której mowa w ust. 2, na okres kadencji w rozumieniu § 10 ust. 1 Statutu
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z tym, że w przypadku powołania nauczyciela
    akademickiego do pełnienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy
    zgoda, ulega przedłużeniu o cztery miesiące.
5.  Senat rozpatruje wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2,
    w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organu jednoosobowego.
6.  Senat podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na dodatkowe zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2,
    zwykłą większością głosów.
 
§ 2
Procedura udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich pełniących funkcję organów jednoosobowych
1.  Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
    do niniejszej
Uchwały, nauczyciel akademicki pełniący funkcję organu jednoosobowego składa Senatowi
    w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem jego posiedzenia za pośrednictwem Rektora
    z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Wniosek Rektora w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie przedstawia Senatowi
    prorektor właściwy do spraw kadr.
3.  Wniosek nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego podlega
    zaopiniowaniu:
     1)  w przypadku Rektora przez komisję do spraw oceny konfliktu zobowiązań i konfliktu interesów;
     2)  w przypadku dziekana przez Rektora.
4.  Opiniowania wniosku, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się z uwzględnieniem w szczególności oceny:
     1)   możliwości zaistnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów w związku z podjęciem
          lub kontynuowaniem dodatkowego zatrudnienia
w rozumieniu Uchwały Nr 465 Senatu Uniwersytetu
          Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań
          lub konfliktu interesów;
     2)  wpływu dodatkowego zatrudnienia na prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych
          z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu uwzględniając charakter dodatkowego
          zatrudnienia;
     3)  ewentualnych korzyści dla rozwoju naukowego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję
          organu jednoosobowego oraz całego Uniwersytetu, wynikających z dodatkowej pracy,
          w szczególności nawiązania lub zacieśnienia współpracy naukowej między Uniwersytetem a inną
          jednostką, bądź też realizacji wspólnych projektów badawczych.
 
§ 3
Procedura oraz kryteria udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich niepełniących funkcji organów jednoosobowych
1.  Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
    do niniejszej Uchwały, nauczyciel akademicki niepełniący funkcji organu jednoosobowego składa na ręce
    Rektora za pośrednictwem właściwej jednostki ds. kadr.
2.  Za wyjątkiem nauczycieli akademickich pełniących funkcje prorektorów, wniosek powinien być
    zaopiniowany przez dziekana wydziału lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej
    Uniwersytetu.
3.  Opinia dziekana lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu uwzględnia
    w szczególności:
      1)  ocenę wpływu dodatkowej pracy na jakość i terminowość wykonywania obowiązków dydaktycznych,
          naukowych i organizacyjnych wykonywanych w ramach stosunku pracy na Uniwersytecie biorąc pod
          uwagę ich wielkość i charakter;
      2)  ocenę okresową pracy nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie dokonaną przez uczelnianą
           komisję oceniającą albo wydziałową komisję oceniającą albo pozawydziałową komisję oceniającą;
      3)  ocenę możliwości wykorzystania urządzeń technicznych i zasobów wydziału lub innej jednostki
           organizacyjnej Uniwersytetu;
      4)  ocenę ewentualnych korzyści dla nauczyciela akademickiego, wydziału lub innej jednostki
           organizacyjnej Uniwersytetu wynikających z dodatkowej pracy, w szczególności nawiązanie
           lub zacieśnienie współpracy naukowej między Uniwersytetem a inną jednostką, rozwój warsztatu
           naukowego lub dydaktycznego nauczyciela akademickiego, realizacja wspólnych projektów
           badawczych.
4.  Dokonując oceny wniosku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora, Rektor bierze
    pod uwagę kryteria, o których mowa w § 2 ust. 4. Wniosek nauczyciela akademickiego pełniącego
    funkcję prorektora podlega zaopiniowaniu przez komisję do spraw oceny konfliktu zobowiązań
    i konfliktu interesów.
5.  Dziekan lub kierownik innej jednostki organizacyjnej przekazuje zaopiniowany wniosek Rektorowi
    nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu.
6.  Rektor rozpatruje wniosek nauczyciela akademickiego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia
    wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.
7.  Zgoda udzielona przez Rektora obowiązuje przez okres wskazany we wniosku nauczyciela
    akademickiego, nie dłużej jednak niż do końca kadencji Rektora.
 
§ 4
Przesłanki nieudzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie
1.  Właściwy organ nie udziela zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, jeżeli
    zachodzi chociażby jedna z następujących przesłanek:
      1) dodatkowe zatrudnienie prowadziłoby do konfliktu interesów lub konfliktu zobowiązań w rozumieniu
          Uchwały Nr 465 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego
          2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów;
      2) dodatkowe zatrudnienie wązałoby się z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów
          Uniwersytetu, z uwzględnieniem § 3 ust. 3 pkt 4;
      3) dodatkowe zatrudnienie wiązałoby się z pracą i firmowaniem na kierunkach studiów
          konkurencyjnych do prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu i godziłoby
          to w interesy Uniwersytetu;
      4)  nauczyciel akademicki otrzymał negatywną lub warunkowo-pozytywną ocenę okresową.
2.  W przypadku wystąpienia chociażby jednej z przesłanek do nieudzielenia zgody wskazanych
    w ust. 1 Senat lub Rektor cofa zgodę na dodatkowe zatrudnienie w trybie przewidzianym dla wyrażenia
     zgody.
 
§ 5
Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 11:57
Data aktualizacji:
07.09.2015 10:15
Liczba wyświetleń:
4661
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr466.doc86 KB