Nr 467 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Bałcyny i Lipowo gmina Ostróda

 
UCHWAŁA Nr 467
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Bałcyny
i Lipowo gmina Ostróda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    a gminą Ostróda umowy zamiany prawa własności nieruchomości należących do Uniwersytetu,
    położonych na terenie gminy Ostróda oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
     1)  niezabudowana działka nr 7/23 o powierzchni 0,0040 ha, obr. Lipowo,
     2)  niezabudowana działka nr 21/3 o powierzchni 0,0016 ha, obr. Lipowo,
     3)  niezabudowana działka nr 10/1 o powierzchni 0,0371 ha, obr. Bałcyny,
    na prawo własności nieruchomości gruntowej należącej do gminy Ostróda położonej w obrębie Lipowo  
    gm. Ostróda oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 164/2 o powierzchni 0,5200 ha.
2.  Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.
 

§ 2

1.  Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości Uniwersytetu została oszacowana
    przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
      1)  prawo własności działki nr 7/23 - 800,00 złotych,
      2)  prawo własności działki nr 21/3 - 320,00 złotych,
      3)  prawo własności działki nr 10/1 - 7430,00 złotych,
2.  Wartość rynkowa prawa własności działki nr 164/2 należącej do gminy Ostróda została
    oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 9000,00 złotych.
3.   W związku z różnicą wartości nieruchomości stanowiących przedmiot zamiany Uniwersytet
    dokona zapłaty na rzecz gminy Ostróda kwoty w wysokości 450,00 zł.


§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 929 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Ostróda oraz Uchwała Nr 267 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 12:12
Data aktualizacji:
05.03.2014 12:13
Liczba wyświetleń:
2578
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr467.docx19.56 KB