Nr 470 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektu pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną Laboratorium Technologii Drewna Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 470
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektu pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie
w aparaturę specjalistyczną Laboratorium Technologii Drewna Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”
realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi
a przedsiębiorstwami

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

 § 1

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie akceptuje sfinansowanie, ze środków własnych Uniwersytetu, wkładu własnego do projektu „Modernizacja i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną Laboratorium Technologii Drewna Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami, stanowiącego 15% wartości projektu w wysokości 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

2. Pozostałe środki w wysokości 85%, tj. 3.400.000 PLN (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100), zostaną pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi
i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

3.  Środki zostaną zabezpieczone w Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2014.

 § 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 12:32
Data aktualizacji:
05.03.2014 12:34
Liczba wyświetleń:
2519
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr470.doc33 KB