Nr 472 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej”

 
UCHWAŁA Nr 472
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury B+R
do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi
a przedsiębiorstwami

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

 § 1

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie akceptuje sfinansowanie, ze środków własnych Uniwersytetu, wkładu własnego do projektu „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami, stanowiącego 15% wartości projektu
w wysokości 562.500,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

2.  Pozostałe środki w wysokości 85%, tj. 3.187.500 PLN (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), zostaną pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi
i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

3.  Środki zostaną zabezpieczone w Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2014.


§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 12:51
Data aktualizacji:
05.03.2014 12:51
Liczba wyświetleń:
2333
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr472.doc32.5 KB