Nr 495 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2013 rok

 
Uchwała Nr 495
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 roku

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2013 rok

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2013 rok, na które składa się:

1)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
      775 901 628,40 zł,

2)    rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto
     323 851,62 zł,

3)    zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku
      wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 25 766 668,23 zł,

4)    rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący
      zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 541 209,96 zł.

 § 2

Zysk netto za rok 2013 w kwocie 323 851,62 zł oraz strata z lat ubiegłych w kwocie 44 081 573,20 zł odpowiednio zwiększy i zmniejszy fundusz zasadniczy uczelni.

 § 3

Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2014
Data publikacji:
02.04.2014 10:03
Data aktualizacji:
02.04.2014 10:03
Liczba wyświetleń:
2710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr495.doc29 KB