Nr 496 w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym,pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo

 
UCHWAŁA Nr 496
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo

Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§1

1. Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków studiów dla poziomu i profilu kształcenia,
    stanowiące odpowiednio załączniki:

1) efekty kształcenia dla kierunku biotechnologia dla studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 1,

2) efekty kształcenia dla kierunku broker innowacji w przemyśle spożywczym dla studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego – załącznik 2,

3) efekty kształcenia dla kierunku pedagogika specjalna dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 3,

4) efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 4,

5) efekty kształcenia dla kierunku wojskoznawstwo dla studiów pierwszego stopnia - licencjackich  z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 5.

2. Kształcenie na kierunkach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie programów kształcenia 
i planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu
i profilu kształcenia danego kierunku.

 

§2

Traci moc załącznik 9 do Uchwały Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2014
Data publikacji:
02.04.2014 10:28
Data aktualizacji:
25.04.2014 13:32
Liczba wyświetleń:
6608
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr496.doc352.5 KB
biotechnologia.pdf225.51 KB
brokerinnowacji.pdf152.38 KB
pedagogikaspecjalna.pdf131.03 KB
wojskoznawstwo.pdf143.41 KB
turystykairekreacja.pdf136.28 KB