Nr 498 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łężanach

 
UCHWAŁA Nr 498
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 roku
 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Łężanach

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łężanach, gm. Reszel, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako dz. nr 295/80, obr. Leginy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/00030104/7 na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie.

 § 2

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:

1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości
    urządzeń elektroenergetycznych w postaci przyłącza energetycznego kablowego o długości 12,5 m,

2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1,
    po ich posadowieniu,

3) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów,
    modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

 § 3

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 250,00 zł netto powiększonym o należny podatek VAT.

 § 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu,
o której mowa w niniejszej uchwale.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2014
Data publikacji:
02.04.2014 11:31
Data aktualizacji:
02.04.2014 11:32
Liczba wyświetleń:
2306
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr498.doc33 KB