Nr 505 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia

 
UCHWAŁA Nr 505
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, z późn. zm.) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji
ds. Dydaktycznych Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 na poszczególne kierunki kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na kierunek lekarski limit przyjęć kandydatów na rok akademicki 2014/2015, ustala minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

3.  Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
07.05.2014 10:31
Data aktualizacji:
07.05.2014 10:33
Liczba wyświetleń:
3143
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr505.docx31.39 KB
zaldoUchw505.pdf262.29 KB