Nr 503 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 
UCHWAŁA Nr 503
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. W Uniwersytecie tworzy się kierunki studiów:
    1)  broker innowacji w przemyśle spożywczym - w obszarach kształcenia w zakresie nauk rolniczych,
        leśnych i weterynaryjnych oraz nauk społecznych; realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych
        studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki
        bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym; podstawową jednostką organizacyjną
        administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Nauki o Żywności,
    2)  wojskoznawstwo – w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych;
        realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich
        z 6. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
        ogólnoakademickim; podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest
        Wydział Humanistyczny.
 
2. W Uniwersytecie tworzy się studia drugiego stopnia na kierunkach:
    1)  biotechnologia – w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych; realizacja kształcenia
         w wymiarze 3. semestralnym w zakresie specjalności: ”biotechnologia molekularna” oraz
         „biotechnologia farmaceutyczna” w formie studiów stacjonarnych; studia o profilu
         ogólnoakademickim,
    2)  pedagogika specjalna – w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych; realizacja kształcenia
         w wymiarze 4. semestralnym w zakresie specjalności: „andragogika specjalna” oraz „resocjalizacja
         z penitencjarystyką” w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; studia o profilu
         ogólnoakademickim,
    3)   turystyka i rekreacja – w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, nauk rolniczych,
         leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk
         o kulturze fizycznej; realizacja kształcenia w wymiarze 4. semestralnym w zakresie ścieżki
         bezspecjalnościowej, w formie studiów stacjonarnych; studia o profilu ogólnoakademickim.
 
§ 2
1. W Uniwersytecie likwiduje się niestacjonarną formę studiów na kierunkach:
    1)  filologia polska – realizowaną na poziomie studiów pierwszego stopnia-licencjackich
        z 6. semestralnym okresem nauki,
    2) historia - realizowaną na poziomie studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6. semestralnym
        okresem nauki oraz na poziomie studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    3) ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) – realizowaną na poziomie studiów drugiego
        stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
    4) pielęgniarstwo – realizowaną na poziomie studiów pierwszego stopnia - licencjackich
        z 2. semestralnym okresem nauki (cykle: A, C, D) oraz 3 semestralnym okresem nauki (cykl B),
    5) ratownictwo medyczne – realizowaną na poziomie studiów pierwszego stopnia - licencjackich
        z 6. semestralnym okresem nauki,
    6) socjologia – realizowaną na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6. semestralnym
        okresem nauki,
    7) towaroznawstwo – realizowaną na poziomie studiów pierwszego stopnia - inżynierskich
        z 7. semestralnym okresem nauki.

 

§ 3
1. W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:
    1)  biologia:
        a)  likwiduje się specjalności: „bioinformatyka” oraz „biologia z nauczaniem przyrody”, realizowane
            na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6. semestralnym okresem nauki,
        b)  likwiduje się specjalność: „biologia środowiskowa”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
             studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    2)  dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
        a)  likwiduje się specjalność: „wiedza o Litwie”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
            drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    3)  filologia:
        a) likwiduje się specjalności: „nauczycielską w zakresie języka angielskiego” oraz „nauczycielską
            w zakresie języka niemieckiego”, realizowane na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego
            stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    4)  filologia polska:
        a) likwiduje się specjalność: „wiedza o kulturze”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
            pierwszego stopnia z 6. semestralnym okresem nauki,
        b) likwiduje się specjalność: „wiedza o Litwie”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
            drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    5)  filozofia:
        a) likwiduje się specjalności: „edytorstwo tekstów” oraz „nauczycielską w zakresie filozofii”,
            realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem
            nauki,
    6)  historia:
        a) likwiduje się specjalność: „wiedza o Litwie”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
            drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    7)  inżynieria środowiska:
        a) tworzy się specjalność: „biotechnologia środowiskowa”, z realizacją na poziomie stacjonarnych
            studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki (oferta w języku angielskim),
    8)  nauki o rodzinie:
       a)  tworzy się specjalność: „mediacja rodzinna i wychowanie dziecka”, z realizacją na poziomie
           stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
       b)  likwiduje się specjalność: „profesjonalna opieka i edukacja dziecka”, realizowaną na poziomie
           stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
       c)   likwiduje się specjalność: „nauczycielską w zakresie wiedzy o społeczeństwie”, realizowaną
           na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    9)  ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa):
       a)  tworzy się specjalność: „ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych”, z realizacją na poziomie
           stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,
    10) pedagogika:
       a)  tworzy się specjalności: „edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym”, „edukacja i aktywizacja
           społeczności lokalnych” oraz „pedagogika opiekuńcza z socjoterapią”, z realizacją na poziomie
           stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
       b)  likwiduje się specjalności: „edukacja dorosłych z gerontologią” oraz „pedagogika opiekuńcza”,
           realizowane na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia
           z 4. semestralnym okresem nauki,
    11)   rolnictwo:
       a)  likwiduje się specjalność: „agroturystyka”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
           i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym okresem nauki,
    12)   rybactwo:
       a)  likwiduje się specjalność: „rybactwo śródlądowe”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
           drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
    13)   socjologia:
       a)  likwiduje się specjalności: „socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych” oraz „socjologia
           interakcji rodzinnych”, realizowanych na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
           z 6. semestralnym
           okresem nauki,
   14)   stosunki międzynarodowe:
      a)  tworzy się specjalność: „wschodoznawstwo”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów
          drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
      b)  likwiduje się specjalność: „wiedza o Litwie”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
          drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
   15)   technologia żywności i żywienie człowieka:
      a)  tworzy się specjalność: „inżynieria żywności”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów
          drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki (oferta w języku angielskim),
      b)  likwiduje się specjalność: „biotechnologia żywności”, realizowaną na poziomie niestacjonarnych
          studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym okresem nauki.
 
§ 4
1. Kształcenie na utworzonych uchwałą kierunkach studiów i formach kształcenia oraz specjalnościach
    prowadzone będzie od 1 października 2015 roku na podstawie programów kształcenia i planów studiów
    dostosowanych do efektów kształcenia, określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu
    kształcenia danego kierunku.
2. Absolwenci utworzonych kierunków otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy
    na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zależności od kierunku studiów i formy kształcenia, w zakresie
    zrealizowanej specjalności.
3. Studenci, realizujący naukę na zlikwidowanych niniejszą uchwałą specjalnościach, formach kształcenia
    i formach studiów, kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według programu
    kształcenia i planu studiów do momentu jego zakończenia.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
08.05.2014 08:35
Data aktualizacji:
26.10.2015 12:54
Liczba wyświetleń:
3382
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr503.doc176 KB