Nr 514 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonych w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 514
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomości położonych w Olsztynie
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Olsztynie, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako: dz. nr 8/4, obr. 112, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00039693/9 oraz dz. nr 401/2, 401/4 obr. 112 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00063565/0 na rzecz ENERGA -OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku Oddział w Olsztynie.
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
1)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym
     do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci
     elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV o długości 777 m,
2)    znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń,
     o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,
3)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym
     do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy
    urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 31 080 zł netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
08.05.2014 10:39
Data aktualizacji:
08.05.2014 10:39
Liczba wyświetleń:
2382
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr514.docx17.89 KB