Nr 531 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 531
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2014 roku
 
w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z późn. zm.) oraz kierując się koniecznością dostosowania polityki zatrudnienia do aktualnych możliwości finansowych Uniwersytetu, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.  Dziekani wydziałów mogą dysponować określonym w wydziałowym planie finansowym funduszem 
     wynagrodzeń przy spełnieniu następujących warunków:
         1)  wydział osiąga dodatni wynik finansowy,
         2)  wszystkie jednostki organizacyjne wydziału wypracowują swoje pensa dydaktyczne.
 
2. Pod pojęciem „mogą dysponować” należy rozumieć prawo do składania wniosków kadrowych
    nie powodujących przekroczenia wydziałowego funduszu wynagrodzeń.
 
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 należy kierować do Rektora, który podejmuje ostateczne decyzje.

 

 § 2

1. Dziekani wydziałów, których wszystkie jednostki organizacyjne wypracowują swoje pensa dydaktyczne,
    ale wydziały te osiągają ujemny wynik finansowy mogą dysponować 50% wygospodarowanych
    oszczędności w funduszu wynagrodzeń. Pozostałe 50% tych oszczędności przeznaczone zostanie
    na poprawę wyniku finansowego wydziału.
 
2. Pod pojęciem „oszczędności w funduszu wynagrodzeń” należy rozumieć potwierdzoną przez Kwestora
    i obliczoną za okres do końca roku kalendarzowego obniżkę kosztów zatrudnienia na wydziale
    spowodowaną decyzjami kadrowymi (przejścia na emeryturę, rozwiązania stosunku pracy z innych
    powodów itd.).
 
3. „Przeznaczenie na poprawę wyniku finansowego wydziału” oznacza zmniejszenie o wymienioną część
    będącego w dyspozycji wydziału funduszu wynagrodzeń i przekazanie jej do środków 
    ogólnouczelnianych.

 

§ 3

Dziekanów wydziałów, na których występują jednostki nie wypracowujące swego pensum dydaktycznego zobowiązuje się do przedstawienia do 30 września 2014 r. wniosków kadrowych mających na celu dostosowanie stanu zatrudnienia do rozmiaru zadań dydaktycznych wydziału.

 

§ 4
Dokumentami potwierdzającymi wielkości, o których mowa w § 1-3 są odpowiednio:
     1)  wydziałowy plan finansowy na dany rok kalendarzowy,
     2)  plan obciążeń dydaktycznych na bieżący rok akademicki.
 

§ 5

Dziekanów wydziałów osiągających straty zobowiązuje się do przygotowania i przedłożenia Rektorowi
do 30 września 2014 r. programów naprawczych prowadzących do wyraźnej poprawy wyniku finansowego.

 

§ 6

Do czasu pełnego wdrożenia zasad zawartych w niniejszej uchwale, tj. do 30 września 2014 r. wstrzymuje
się przyjmowanie pracowników powodujące wzrost zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

 

§ 7

W przypadku przyznania przez Ministerstwo dodatkowej dotacji na podwyżki wynagrodzeń lub w innych uzasadnionych przypadkach Rektor dokonuje korekty wydziałowych planów finansowych, w tym również wydziałowych funduszy wynagrodzeń.

 

§ 8

W przypadkach uzyskania przez pracowników tytułu naukowego, wyższych stopni naukowych lub awansu
na wyższe stanowisko, a także innych uzasadnionych przypadkach Rektor może - na wniosek dziekana - odpowiednio zwiększyć wydziałowy fundusz wynagrodzeń.

 

§ 9

Traci moc § 6 Uchwały Nr 294 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 października 2013 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów w 2014 roku.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.06.2014
Data publikacji:
11.06.2014 08:35
Data aktualizacji:
07.10.2014 07:52
Liczba wyświetleń:
4252
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr531.docx19.26 KB