Nr 532 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 532
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

    1)  § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instytut można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym przynajmniej piętnastu nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora, a cztery osoby stopień doktora habilitowanego.”

    2)  w § 66 skreśla się ust. 9 i 10,

    3)  dodaje się § 78 w brzmieniu:

㤠78

 1. Nauczyciel akademicki może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko
  u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.
 2. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody rektora.
 3. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w przypadku, gdy Uniwersytet jest dla nauczyciela akademickiego podstawowym miejscem pracy.
 4. Senat określa, w drodze uchwały, procedurę oraz kryteria udzielania przez rektora zgody na dodatkowe zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1.”

    4)     w § 85:

   a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na dwa lata lub w innym terminie na wniosek nauczyciela akademickiego podlegającego ocenie albo kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.”

         b)  dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Procedura związana z dokonaniem okresowej oceny nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem terminów,
o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się 1 marca lub 1 października i trwa miesiąc.”

         c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy lub warunkowo-pozytywnej, kolejną ocenę przeprowadza się po upływie roku.”

        d)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonują:

     1)  wydziałowe komisje oceniające,
     2)  Komisja Oceniająca dla Jednostek Pozawydziałowych,
     3)     Uczelniana Komisja Oceniająca,
     4)     Odwoławcza Komisja Oceniająca.”

    5)     w Załączniku Nr 7 do Statutu Kryteria i tryb oceny nauczycieli akademickich”:

        a)  § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisje oceniające powołuje rektor na okres kadencji, na wniosek właściwej rady.”

        b)  § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu dokonania oceny pracy osób pełniących funkcje prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych oraz członków wydziałowych komisji oceniających i Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych, rektor powołuje Uczelnianą Komisję Oceniającą.”

         c)  § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczelniana Komisja Oceniająca spełnia także funkcję organu odwoławczego w odniesieniu do ocen wydziałowych komisji oceniających i Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych.”

        d)  § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkami Uczelnianej Komisji Oceniającej są: prorektor nadzorujący sprawy kadrowe jako przewodniczący,
z zastrzeżeniem ust. 3a, po jednym przedstawicielu z tytułem profesora z każdego wydziału, jeden przedstawiciel z jednostek pozawydziałowych, po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uniwersytecie, jeden przedstawiciel samorządu studenckiego i jeden przedstawiciel samorządu doktorantów.”

        e)  w § 5 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Oceniającej dokonującej oceny prorektorów jest prorektor właściwy
ds. kadr, a w przypadku przeprowadzania oceny prorektora właściwegods. kadr - rektor.”

        f)  dodaje się § 5a w brzmieniu:

㤠5a

 1. Odwoławcza Komisja Oceniająca pełni funkcję organu odwoławczego w odniesieniu do ocen dokonanych przez Uczelnianą Komisję Oceniającą względem osób pełniących funkcje prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych oraz członków wydziałowych komisji oceniających
  i Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych.
 2. Członkami Odwoławczej Komisji Oceniającej są członkowie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
 3. Funkcję przewodniczącego Odwoławczej Komisji Oceniającej pełni przewodniczący Senackiej Komisji
  ds. Kadrowych.”

  g)  w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład wydziałowej komisji oceniającej wchodzi:

1)  na wydziale posiadającym uprawnienie do nadawania stopnia naukowego - co najmniej 5 nauczycieli
     akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz co najmniej
     2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale;

2) na wydziale nieposiadającym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego - co najmniej 3 nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz co najmniej 1 przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale.”

         h)  w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do składu wydziałowej komisji oceniającej każdy z działających na wydziale związków zawodowych deleguje swojego przedstawiciela.”

          i)  § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7

 1. W celu dokonania oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych,
  z wyjątkiem kierowników tych jednostek, rektor powołuje Komisję Oceniającą dla Jednostek Pozawydziałowych.
 2. W skład komisji wchodzi 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich.
 3. Do składu Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych każdy z działających w Uniwersytecie związków zawodowych deleguje swojego przedstawiciela.
 4. Komisja dokonuje oceny przy udziale kierownika jednostki pozawydziałowej, w której pracownik jest zatrudniony.
 5. Przewodniczącym Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych jest upoważniony przez rektora prorektor.”

   j)  § 7a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyniki okresowej oceny nauczyciela akademickiego są jednym z podstawowych kryteriów uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego uposażenia, awansowania, nagradzania i wyróżniania oraz przedłużania
i rozwiązania z nim stosunku pracy.”

  k)  § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uczelniana Komisja Oceniająca utrzymuje zakwestionowaną ocenę w mocy, zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego albo uchyla uchwałę i przekazuje sprawę wydziałowej komisji oceniającej lub Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych do ponownego rozpoznania. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu uchwały Uczelnianej Komisji Oceniającej wiążą wydziałową komisję oceniającą lub Komisję Oceniającą dla Jednostek Pozawydziałowych przy ponownym rozpoznaniu sprawy

          l)  w § 14 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień w zakresie dokonywania oceny nauczyciela akademickiego prorektor właściwy ds. kadr może uchylić uchwałę wydziałowej komisji oceniającej lub Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wymaga uzasadnienia.”

   m)  dodaje się § 14a w brzmieniu:

㤠14a

 1. Osobie pełniącej funkcję prorektora, dziekana, prodziekana, kierownika jednostki pozawydziałowej oraz członka wydziałowej komisji oceniającej lub Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych ocenianej przez Uczelnianą Komisję Oceniającą przysługuje, w terminie 14 dni
  od przedstawienia oceny, prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Oceniającej.
 2. Odwoławcza Komisja Oceniająca rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
 3. Zainteresowanemu pracownikowi przysługuje prawo wskazania przewodniczącemu komisji nauczyciela akademickiego, który może udzielić dodatkowych informacji przydatnych przy rozpatrywaniu odwołania.
 4. Odwoławcza Komisja Oceniająca utrzymuje zakwestionowaną ocenę w mocy lub zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.
 5. Ocena Odwoławczej Komisji Oceniającej jest ostateczna i jest bezzwłocznie przekazywana zainteresowanemu.
 6. Wyniki oceny dołącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego.”

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 10:44
Data aktualizacji:
15.07.2014 12:50
Liczba wyświetleń:
3200
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr532.doc68.5 KB