Nr 539 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego

 
UCHWAŁA Nr 539
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego  wprowadza się następujące zmiany:

   1)  w § 9:

        a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydziałowa komisja oceniająca lub Komisja Oceniająca dla Jednostek Pozawydziałowych decyduje o ocenie
nauczyciela akademickiego w każdym z trzech obszarów działalności na podstawie wyników oceny punktowej.”

        b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczelniana Komisja Oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich pełniących funkcje prorektorów,
dziekanów, prodziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych oraz członków wydziałowych komisji oceniających
i Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych.”

        c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Oceniającej jest prorektor właściwy ds. kadr, a w przypadku przeprowadzania oceny prorektora właściwego ds. kadr - rektor.”

    2)  § 14 otrzymuje brzmienie:

㤠14

Jednostka właściwa ds. kadr przekazuje drogą elektroniczną do 1 marca oraz 1 października każdego roku informację
o konieczności wypełnienia Arkusza Oceny ocenianemu i kierownikowi jednostki-bezpośredniemu przełożonemu ocenianego nauczyciela akademickiego, którzy niezwłocznie nadają bieg ocenie. Procedura związana z dokonaniem okresowej oceny nauczyciela akademickiego trwa miesiąc.”

    3)  § 15 otrzymuje brzmienie:

㤠15

  1. Nauczycielowi akademickiemu ocenianemu przez wydziałową komisję oceniającą lub Komisję Oceniającą dla Jednostek Pozawydziałowych przysługuje, w terminie 14 dni od przedłożenia oceny, prawo wniesienia odwołania
    do Uczelnianej Komisji Oceniającej.
     
  2. Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję prorektora, dziekana, prodziekana, kierownika jednostki pozawydziałowej oraz członka wydziałowej komisji oceniającej lub Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych ocenianemu przez Uczelnianą Komisję Oceniającą przysługuje, w terminie 14 dni
    od przedłożenia oceny, prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Oceniającej.”

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 11:50
Data aktualizacji:
15.07.2014 11:51
Liczba wyświetleń:
3757
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr539.doc56.5 KB