Nr 551 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 551
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  § 2 otrzymuje brzmienie:

    „1. Użyte w dalszej części Statutu wyrażenie oznaczają:

        1)  Szpital - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,

        2)  Uniwersytet - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

        3)  Rektor - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

        4)  ustawa o działalności leczniczej- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013,
             poz. 217, z późn. zm.),

        5)  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - ustawę z dnia
             27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.
             z 2008, Nr 164, poz.1027, z późn.zm.),

        6)  ustawa o rachunkowości - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330,
             z późn. zm.)

        7)  ustawa o finansach publicznych - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
             z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.)

        8)  ustawa o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych – ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r.
             o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (Dz.U. z 2013, poz. .168, z późn.zm.)

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

        1)  dyrektorze Szpitala - rozumie się przez to kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
             w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej);

        2)   lekarzu bez bliższego określenia - rozumie się przez to także lekarza dentystę;

        3)   pielęgniarce - rozumie się przez to także położną”.

 

2.     w § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

      „Kierowanie Szpitalem Dyrektor Szpitala realizuje przy pomocy:

       1)  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, w przypadku, gdy Dyrektor Szpitala nie jest lekarzem,

       2)  Przełożonej Pielęgniarek,

       3)  Głównego Księgowego,

       4)  Kierowników/Koordynatorów komórek organizacyjnych.”

 

3. Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH
W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 21:00
Data aktualizacji:
15.07.2014 10:56
Liczba wyświetleń:
4536
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr551.doc52.5 KB
ZaldoUchwNr551.pdf97.8 KB