Nr 553 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie położonym w miejscowości Leginy 64, Gmina Reszel

 
UCHWAŁA Nr 553
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie położonym
w miejscowości Leginy 64, Gmina Reszel

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się, co następuje:

 § 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
na rzecz dotychczasowych najemców, prawa własności lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Leginy 64 wraz
z pomieszczeniami przynależnymi oraz odpowiednim udziałem w prawie własności działki siedliskowej nr 125/10
o powierzchni 0,1013 ha, księga wieczysta nr OL1K/00030104/7:

    1)  lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 52,80 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

    2)  lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 52,80 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

§ 2

Wartość rynkowa w/w prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:

    1)  lokal mieszkalny nr 1 i udział 500/1000 części działki nr 125/10 - 31 680,00 zł (słownie: trzydzieści jeden
         tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

    2)  lokal mieszkalny nr 2 i udział 500/1000 części działki nr 125/10 – 28 195,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem
         tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).

§ 3

1. Na podstawie § 11 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 Rektora UWM
    w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku, Uniwersytet udziela nabywcom bonifikaty w wysokości 95% wartości
    nieruchomości.

2.  Ceny nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi:

    1)  lokal mieszkalny nr 1 – 1 584,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery złote).

    2)  lokal mieszkalny nr 2 – 1 409,75 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć
         groszy).

 § 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 § 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 

 § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 21:32
Data aktualizacji:
15.07.2014 10:32
Liczba wyświetleń:
3078
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr553.docx20.77 KB