Nr 554 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 554
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako dz. nr 1/8 obr. 54, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
nr OL1O/00039694/6, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

 

§ 2

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:

1)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej
w przyszłości urządzeń ciepłowniczych w postaci sieci ciepłowniczej Dn-2 x 508/630 mm, wykonanej w technologii preizolowanej, o łącznej długości 624,9 m,

2)    znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
w pkt 1, po ich posadowieniu,

3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i sieci ciepłowniczej.

 

§ 3

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem
w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto powiększonym o należny podatek VAT.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 21:40
Data aktualizacji:
15.07.2014 10:26
Liczba wyświetleń:
2405
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr554.docx20.26 KB