Nr 559 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 559
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:


§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 25/112 obr. 152, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00035929/5, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie.

 § 2

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:

    1)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej
         w przyszłości urządzeń ciepłowniczych w postaci sieci ciepłowniczej Dn 88,9/160, wykonanej w technologii
         preizolowanej, o łącznej długości 28,7 m,

    2)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1,
         po ich posadowieniu,

    3)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji,
         remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i sieci ciepłowniczej.

 

§ 3

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) netto powiększonym o należny podatek VAT.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 22:12
Data aktualizacji:
15.07.2014 09:59
Liczba wyświetleń:
2810
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr559.docx19.74 KB