Nr 561 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym...

 
UCHWAŁA Nr 561
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka
i rekreacja, wojskoznawstwo
 
 Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz.U.2012.572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.Nr253.1520), na wniosek Rady
Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 

§ 1

W Uchwale Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, wprowadza się następujące zmiany:

     1)  w tytule uchwały skreśla się wyrażenie: „biotechnologia”,

     2)  traci moc załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 22:39
Data aktualizacji:
15.07.2014 09:50
Liczba wyświetleń:
2789
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr561.docx16.47 KB