Nr 562 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 503 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 
UCHWAŁA Nr 562
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 503 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz.U.2012.572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.) oraz w związku Uchwałą Nr 561 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku zmieniającą Uchwałę Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, na wniosek Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 503 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie, wprowadza się następujące zmiany:

    1)  w § 1 w ust. 2 skreśla się pkt 1),

    2)  w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 16) w brzmieniu:

         „16) biotechnologia:

a)  tworzy się specjalność: „biotechnologia farmaceutyczna”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów
     drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

b) tworzy się inżynierską ścieżkę kształcenia, z realizacją na specjalnościach: „biotechnologia farmaceutyczna”,
    „biotechnologia molekularna”, „biotechnologia przemysłowa” oraz „biotechnologia środowiskowa”, prowadzonych
    na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

c)  likwiduje się specjalność: „biotechnologia w medycynie weterynaryjnej”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
    studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki.”

 

§ 2

1.  Kształcenie na utworzonych uchwałą specjalności i ścieżce kształcenia, prowadzone będzie od 1 października
     2015 roku na podstawie programów kształcenia i planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia
     określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.

2. Absolwenci utworzonych uchwałą specjalności i ścieżki kształcenia otrzymują dyplom oraz tytuł zawodowy
    na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 22:48
Data aktualizacji:
15.07.2014 09:47
Liczba wyświetleń:
2936
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr562.docx17.38 KB