Nr 563 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie pobierania opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów oraz opłat za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS

 
UCHWAŁA Nr 563
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie pobierania opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów oraz opłat za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), oraz art. 99 ust. 1 pkt 1a i pkt 1b i art. 170a ust. 1-8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawoo szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. 2012. 572 ze zm.), w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 roku (sygn. akt K 35/11), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 nie pobiera opłat związanych z:

   1)  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym
         kierunku studiów,
 
   2)  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza
        dodatkowym limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
        wyższym

określonych Uchwałą Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 22:56
Data aktualizacji:
22.08.2014 13:55
Liczba wyświetleń:
3974
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr563.docx16.7 KB