Nr 564 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"

 
UCHWAŁA Nr 564
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” realizowane w ramach Projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - Konkurs IV.

 

§ 2

Senat wyraża zgodę na:

 

   1)   przyjęcie przez UWM – jako beneficjenta - dotacji w wysokości 3 533 930,00 zł oraz pożyczki
       w wysokości 4 046 750,00 zł,
 
   2)   wystawienie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową opatrzony klauzulą
       „bez protestu” na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie,
 
   3)   wystawienie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową opatrzony klauzulą
       „bez protestu” na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o przyznaniu pożyczki,
 
   4)   zabezpieczenie wkładu własnego Uczelni w wysokości 217 657,00zł dla dotacji oraz 40 591,00 zł
       dla pożyczki.

§ 3

1.   Szacowany koszt całości zadania wynosi 11 779 770 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset 
    siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
 
2.   Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pochodzić będą ze środków własnych
    uczelni, dotacji z NFOŚiGW i pożyczki z NFOŚiGW.

 

§ 4

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
09.07.2014 09:32
Data aktualizacji:
15.07.2014 06:38
Liczba wyświetleń:
3096
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr564.doc32 KB