Nr 575 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 
Uchwała Nr 575
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), Senat uchwala co następuje:
 
§ 1
W danym roku akademickim, obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi:
1.  pracownicy naukowo-dydaktyczni na stanowisku:
    1)  profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,
    2)  profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora
        habilitowanego lub doktora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,
    3)  profesora wizytującego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora
        habilitowanego lub doktora) - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
    4)  adiunkta - 240 godzin obliczeniowych rocznie,
    5)  asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie;
2.  pracownicy dydaktyczni na stanowisku:
    1)  starszego wykładowcy i wykładowcy - 360 godzin obliczeniowych rocznie,
    2)  lektora, instruktora (z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym) - 540 godzin
       obliczeniowych rocznie.
 
§ 2
1.  Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję organu jednoosobowego
   lub jego zastępcy oraz członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni
   i Tytułów, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, Komitetu Polityki Naukowej,
   Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady
   Narodowego Centrum Nauki oraz innych komisji i komitetów powołanych przez właściwego Ministra,
   można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości:
     1)  rektorowi                                     - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
     2)  prorektorowi                                 - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
     3)  dziekanowi                                   - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
     4)  prodziekanowi                               - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
     5)  członkom: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
         Komitetu Polityki Naukowej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Rady Narodowego
         Centrum Badań i Rozwoju, Rady Narodowego Centrum Nauki, Komisji Akredytacyjnej
         Akademickich Uczelni Medycznych     - do 120 godzin obliczeniowych rocznie,
     6)  członkom innych komisji i komitetów powołanych przez właściwego Ministra - do 180 godzin
         obliczeniowych rocznie.
2.  Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, zajmującemu stanowisko dyrektora Gabinetu
   Rektora, można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości 180 godzin obliczeniowych
   rocznie.
3.  Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję redaktora naczelnego
   czasopisma naukowego, redagowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
   można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego w wysokości:
     1)  10 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego
          w cyklu rocznym,
     2)  20 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego
         w cyklu półrocznym,
     3)  40 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego
         w cyklu kwartalnym.
4.  Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję kierownika lub koordynatora
   w projekcie, Rektor może obniżyć wymiar pensum do wysokości:
    1)  pracownikowi naukowo-dydaktycznemu i dydaktycznemu pełniącemu ww. funkcje w projekcie
       w ramach programów badawczych i edukacyjnych Unii Europejskiej, zatrudnionemu
       na stanowisku:
        a)  profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) – do 135 godzin obliczeniowych
            rocznie,
        b)  profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora
            habilitowanego) – do 135 godzin obliczeniowych rocznie,
        c)  adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) – do 135 godzin obliczeniowych
            rocznie,
        d)  adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) – do 150 godzin obliczeniowych rocznie,
        e)  asystenta (ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra lub tytułem
            równorzędnym) – do 150 godzin obliczeniowych rocznie,
        f)   starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem zawodowym
            magistra lub tytułem równorzędnym) – do 240 godzin obliczeniowych rocznie,
    2)  pracownikowi naukowo-dydaktycznemu i dydaktycznemu, pełniącemu ww. funkcje w projekcie
        badawczym, w których parametryczne wielkości kosztów pośrednich wynoszą nie mniej niż
        25 %, zatrudnionemu na stanowisku:
         a)  profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) – do 180 godzin obliczeniowych
             rocznie,
         b)  profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora
             habilitowanego) – do 180 godzin obliczeniowych rocznie,
         c)  adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) – do 180 godzin obliczeniowych
             rocznie,
         d)  adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) – do 195 godzin obliczeniowych rocznie,
         e)  asystenta (ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra lub tytułem
             równorzędnym) – do 195 godzin obliczeniowych rocznie,
         f)   starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem zawodowym
             magistra lub tytułem równorzędnym) – do 240 godzin obliczeniowych rocznie

             z zastrzeżeniem przepisów ust. 7 i 8.
5.  Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu pełniącemu inną, niż określono w ust. 4, pkt 1 i 2,
   kierowniczą funkcję w projekcie Rektor może obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości
   nie mniejszej niż określone w ust. 4, pkt 1 i 2, po przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji
   projektu i kosztów wynikających z tytułu zmniejszenia pensum.
6. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego do wysokości, określonej w ust. 4 i 5 nie dotyczy
   przedłużonego aneksem do umowy, okresu realizacji projektu.
7. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1-3 może nastąpić na podstawie
   pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego do Rektora,
   z zastrzeżeniem przepisu ust. 8.
8. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego Rektora do wysokości określonej w ust. 1 pkt 1
   następuje obligatoryjnie i nie wymaga złożenia pisemnego wniosku.
9. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 4 i 5 może nastąpić
   na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego
   do Rektora i merytorycznie zaopiniowanego przez dziekana wydziału.
10. Przepisy o obniżeniu wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu pełnienia funkcji kierownika
    lub koordynatora w realizacji projektów w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
    o których mowa w ust. 4 pkt. 1, stosuje się do projektów, których ostatecznymi beneficjentami
    są studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
11. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego może nastąpić wyłącznie
     z tytułu jednej podstawy prawnej, wskazanej w § 2 uchwały.
 
§ 3
1.  Jednostką organizacyjną, w ramach której rozlicza się pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra,
   zakład, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych.
2.  Godzinę obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna efektywna godzina niżej wymienionych
    zajęć, rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego:
     1)  wykładu, ćwiczeń wszystkich rodzajów oraz konwersatoriów i seminariów objętych planami
         studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
     2)  zajęć prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej,
     3)   zajęć prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej lub licencjackiej
         na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
     4)   zajęć na studiach doktoranckich,
     5)   zajęć realizowanych w ramach Kursu Doskonalenia Umiejętności Dydaktycznych dla Nauczycieli
         Akademickich UWM w Olsztynie.

 § 4

 

 

1.  Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe do zajęć dydaktycznych prowadzonych przez
   nauczycieli akademickich:
     1)  zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym w ramach pełnych cykli kształcenia,
         realizowanych w formie odpłatnej (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności
         neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego
         prorektora – wskaźnik 3.0,
     2)  zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym w ramach pełnych cykli kształcenia,
         realizowanych na podstawie porozumienia o prowadzeniu studiów z uczelniami zagranicznymi
         (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów),
         na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora – wskaźnik 3.0,
     3)  prowadzenie w semestrze ćwiczeń z danego przedmiotu w ramach międzynarodowego
         programu edukacyjnego np. ERASMUS+ z grupą studentów obcokrajowców o liczebności
         większej niż 15 osób, na wniosek dziekana i za zgodą właściwego prorektora – wskaźnik 3.0,
     4)  prowadzenie w semestrze ćwiczeń z danego przedmiotu w ramach międzynarodowego
         programu edukacyjnego np. ERASMUS+ z udziałem studentów obcokrajowców, w liczbie
         mniejszej niż 16 osób na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora, zalicza
         się do pensum dydaktycznego godziny ustalone wg zasady: 6 godzin + n (n – oznacza liczbę
         obcokrajowców),
     5)  jedna godzina zajęć dydaktycznych przy sekcjach zwłok w prosektorium na Wydziale Nauk
        Medycznych - wskaźnik 1.2,
     6)  na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora stosuje się przelicznik 2.0:
         
a)  do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust. 1 i 3, z tytułu prowadzenia pracy
             dyplomowej magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej studenta obcokrajowca,
          b)   do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust. 2, z tytułu prowadzenia pracy
              magisterskiej studenta obcokrajowca wymagającej przeprowadzenia eksperymentów
              laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia
              magisterska”,
     7)  za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego programu kształcenia i planu studiów,
        dziekan może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 5 godzin obliczeniowych rocznie
        za każdego studenta,
     8)  za sprawowanie opieki nad aktywnym kołem naukowym, dziekan może zaliczyć nauczycielowi
        akademickiemu 15 godzin obliczeniowych rocznie,
     9)  z tytułu pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych, właściwy prorektor może
        zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 20 godzin obliczeniowych rocznie,
   10)  z tytułu pełnienia funkcji wydziałowego koordynatora w ramach programu ERASMUS+ właściwy
        prorektor na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu – 5 + n
        (n – oznacza liczbę studentów realizujących studia w ramach programu ERASMUS+) godzin
        obliczeniowych rocznie.
 
§ 5
1.  Pensum dydaktyczne realizuje się na nieodpłatnych studiach stacjonarnych.
2.   W przypadku niedopełnienia wymiaru pensum, o którym mowa w ust. 1, niedobór godzin
    dydaktycznych uzupełnia się wg kolejności:
     1)  zajęciami dydaktycznymi realizowanymi na odpłatnych studiach obcojęzycznych w ramach
         pełnych cykli kształcenia (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności
         neofilologicznych i lektoratów), z uwzględnieniem wskaźnika 3.0,
     2)  przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach stacjonarnych,
     3)  zajęciami dydaktycznymi realizowanymi na studiach niestacjonarnych,
     4)  przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach niestacjonarnych,
         z uwzględnieniem zapisu § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 2,
3.  Przekroczenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego spowodowane realizacją
    zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, w tym odpłatnych studiach obcojęzycznych oraz
    niestacjonarnych, w tym odpłatnych studiach obcojęzycznych i wynikającą stąd nadwyżkę godzin,
    traktuje się jako godziny ponadwymiarowe.
 
§ 6
1. Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej
    pozytywnej ocenie:
     1)  nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne
        w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość
        iloczynu: 3 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową,
     2)  nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych
        w określonym wymiarze - zalicza się 3 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego
        wymiaru pensum dydaktycznego.
2.  Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta, wymagającej przeprowadzenia
    eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako
    „pracownia magisterska”, dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo osobie
    prowadzącej 3 godziny obliczeniowe za każdą pracę.
3. Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej lub inżynierskiej studenta, wynikającej
    z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:
     1)  nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne
         w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość
         iloczynu: 2 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową,
     2)   nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych
         w określonym wymiarze - zalicza się 2 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego
         wymiaru pensum dydaktycznego.
4.  Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej studenta na kierunkach
    artystycznych, która składa się z pracy teoretycznej oraz dzieła artystycznego, dziekan za zgodą
    rady wydziału może zaliczyć dodatkowo za każdą pracę osobie prowadzącej pracownię
    artystyczną:
     1)  3 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni magisterskiej,
     2)  2 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni licencjackiej.
5. Nauczyciel akademicki może prowadzić nie więcej niż 30 prac dyplomowych studentów.
6. Do prowadzenia pracy dyplomowej uprawniony jest nauczyciel akademicki zatrudniony
    w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę lub upoważniony przez radę podstawowej jednostki
    organizacyjnej pracownik naukowy pozauczelnianej jednostki badawczej.
 
§ 7
1. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie ma możliwości wykonania pensum dydaktycznego,
    poprzez realizację zajęć wymienionych w § 5 ust. 2, dopuszcza się możliwość uzupełnienia
    niedoboru godzin do określonej wysokości pensum:
     1)  liczbą godzin dydaktycznych realizowanych w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych
         (do zakończenia cyklu kształcenia),
     2)  liczbą godzin dydaktycznych realizowanych na studiach podyplomowych i kursach
        dokształcających,
     3)  liczbą godzin dydaktycznych realizowanych przez pracowników Studium Języków Obcych
         na kursach języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu
         „Erasmus+”,
     4)  liczbą godzin dydaktycznych realizowanych z tytułu przeprowadzenia egzaminów
         kwalifikacyjnych z języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach
         programu „Erasmus+”,
     5)   liczbą godzin obliczeniowych dla nauczyciela akademickiego będącego kierownikiem
         wydziałowym lub opiekunem studenckich praktyk zawodowych lub pedagogicznych
        (z wyłączeniem praktyk związanych z pracą magisterską, licencjacką lub inżynierską),
        przy czym maksymalna liczba godzin obliczeniowych zaliczona do pensum wynosi 20,
        a w zależności od okresu praktyki i liczby studentów jest proporcjonalnie mniejsza,
     6)  liczbą godzin dydaktycznych realizowanych w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
         Uniwersytetu III Wieku oraz Uniwersytetu Dzieci.
2.  Sposób uzupełnienia pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu liczbą godzin
    dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, proponuje kierownik jednostki dydaktycznej
    w uzgodnieniu z dziekanem wydziału, a ostatecznie akceptuje właściwy prorektor. Ustalenia
    w tym zakresie powinny być dokonane przed złożeniem w Biurze ds. Kształcenia planów zajęć
    dydaktycznych nauczycieli akademickich, a także w czasie trwania roku akademickiego, jeżeli
    niedobór spowodowany jest zmniejszeniem liczby grup studenckich.
 
§ 8
1.  Ustala się następującą liczebność grupy dla niżej wymienionych form i rodzajów zajęć
    dydaktycznych:
     1)  grupy wykładowe kierunkowe - cały rok studiów (moduł kształcenia),
     2)  grupy wykładowe specjalnościowe - cała specjalność,
     3)  grupy zajęć na studiach trzeciego stopnia:
         a)  z przedmiotów w zakresie: treści kształcenia ogólnego, treści rozwijających umiejętności
             dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, treści
             rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące do pracy o charakterze badawczym
             lub badawczo-rozwojowym - grupy łączone obejmujące uczestników studiów trzeciego
             stopnia kilku dyscyplin naukowych,
         b)  z seminarium doktoranckiego oraz zajęć z zakresu dziedziny nauki/dyscypliny naukowej -
              liczba uczestników studiów trzeciego stopnia w ramach danej dyscypliny naukowej,
     4)  grupy zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach:
         a)    matematycznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych oraz kierunkach
              z dziedziny nauk o zdrowiu - co najmniej 24 osoby,
         b)    humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych - co najmniej 30 osób,
         c)    filologia (sp. filologie obce) – co najmniej 16 osób,
         d)    na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacja
             artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - co najmniej 10 osób,
         e)    na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne –
             wg odrębnych uregulowań prawnych,
     5)  grupy zajęć konwersatoryjnych - co najmniej 30 osób,
     6)  grupy zajęć seminaryjnych - dyplomowych – od 12 do 24 osób,
     7)  grupy zajęć z wychowania fizycznego i zajęć w sekcjach sportowych - wg odrębnych 
         uregulowań prawnych,
     8)  grupy lektoratu języka obcego - co najmniej 24 osoby.
2. Na kierunkach eksperymentalnych, określonych w załączniku do uchwały, dopuszcza się możliwość
    prowadzenia zajęć dydaktycznych o charakterze ściśle laboratoryjnym i projektowym w grupach
    mniejszych od określonych w ust. 1 pkt. 4 lit. a. Wymiar godzinowy zajęć realizowanych
    w mniejszych grupach nie powinien przekroczyć 1/3 liczby godzin przewidzianych w planie
    studiów, z wyłączeniem wykładów. Dziekan ustala wykaz przedmiotów, na których realizacja
    ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych powinna odbywać się w grupach o liczebności od 12 
    do 16 osób, określając liczbę godzin dydaktycznych oraz skutki finansowe z tytułu wzrostu liczby
    godzin ponadwymiarowych. Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych akceptuje
    właściwy prorektor, na wniosek dziekana wydziału.
3. Przy określaniu wymiaru godzin zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w grupach
    mniejszych od określonych w ust. 1 pkt. 4 lit. a, w pierwszej kolejności należy uwzględnić zajęcia
    dydaktyczne, prowadzone w warunkach wymagających zachowania szczególnych norm
    bezpieczeństwa.
4. Dziekan, w trakcie roku akademickiego, zobowiązany jest do monitorowania liczby studentów
    każdego roku danego kierunku studiów oraz specjalności, a w przypadku, gdy liczba studentów
    ulegnie zmianie, zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.
5. W jednostce międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej podziału na grupy studenckie dokonuje
    kierownik jednostki, a w przypadku gdy liczba studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku
    akademickiego, zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.
 
§ 9
1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia,
    nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach
    ponadwymiarowych. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać dla pracowników
    naukowo-dydaktycznych ¼ a dla pracowników dydaktycznych ½ pensum.
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym odpowiednio ¼ lub ½ pensum
    może być powierzone po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika. Podpisanie „Karty planowanego 
    obciążenia dydaktycznego” jest równoważne z wyrażeniem zgody na podjęcie realizacji
    przydzielonych zajęć dydaktycznych.
3. W przypadku zmiany przydziału zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego wymagana jest
    korekta „Karty planowanego obciążenia dydaktycznego” oraz wykazu obciążeń wszystkich
    pracowników jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
 
§ 10
Nauczyciel akademicki w okresie trwania stażu naukowego lub praktyki zawodowej zwolniony jest z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w wysokości 1/30 wymiaru pensum dydaktycznego
za każdy tydzień stażu naukowego lub praktyki zawodowej odbywanej w okresie realizacji zajęć dydaktycznych.
 
§ 11
1. Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad pensum ustalone
    w § 1 ust. 1 i 2 przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum określa
    Rektor w drodze decyzji.
 
§ 12
1.   W przypadku obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego, liczba wykonanych godzin dydaktycznych
    nie może przekroczyć wartości obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego.
2.    W sytuacji przekroczenia wartości obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego, Rektor ma prawo
    cofnąć zgodę na jego obniżenie.
 
§ 13
1.   Organizacja procesu dydaktycznego w jednostkach dydaktycznych nie może spowodować
    przekroczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.
2.   Przy planowaniu zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału, należy stosować
    zasadę równomiernego obciążenia liczbą godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich
    danej jednostki.
3.    Przy planowaniu zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu, w pierwszej kolejności należy
    uwzględnić zajęcia realizowane na studiach stacjonarnych.
4.    Za prawidłowy przydział i rozliczenie wykonania zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest
    kierownik jednostki organizacyjnej.
5.    Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1,
    pełni dziekan.
 
§ 14
Tracą moc:
1)  Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca
    2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli
    akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim,
 
2)  Uchwała Nr 296 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 października
    2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych
    stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku
    akademickim.
 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 
 
 

 

Załącznik do Uchwały Nr 575
 z dnia 23 września 2014 roku

 

WYKAZ KIERUNKÓW EKSPERYMENTALNYCH
 
1.       Architektura krajobrazu
2.       Bioinżynieria produkcji żywności
3.       Biologia
4.       Biotechnologia
5.       Budownictwo
6.       Dietetyka
7.       Edukacja techniczno-informatyczna
8.       Energetyka
9.       Fizyka techniczna
10.    Geodezja i kartografia
11.    Gastronomia – sztuka kulinarna
12.    Gospodarka przestrzenna
13.    Informatyka
14.    Inżynieria akwakultury
15.    Inżynieria bezpieczeństwa
16.    Inżynieria chemiczna i procesowa
17.    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
18.    Inżynieria środowiska
19.    Leśnictwo
20.    Matematyka
21.    Mechanika i budowa maszyn
22.    Mechatronika
23.    Mikrobiologia
24.    Ochrona środowiska
25.    Odnawialne źródła energii
26.    Ogrodnictwo
27.    Rolnictwo
28.    Rybactwo
29.    Technika rolnicza i leśna
30.    Technologia żywności i żywienie człowieka
31.    Towaroznawstwo
32.    Zarządzanie i inżynieria produkcji
33.    Zootechnika
 
Kierunki, na których obowiązują dodatkowe uregulowania prawne oprócz aktów normatywnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1.       Lekarski
2.       Pielęgniarstwo
3.       Weterynaria
4.       Ratownictwo medyczne
5.       Logopedia*
 
*dotyczy przedmiotów o charakterze medycznym
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 09:18
Data aktualizacji:
26.10.2015 10:51
Liczba wyświetleń:
4902
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr575.docx38.64 KB