Nr 577 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo

 
UCHWAŁA Nr 577
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie utworzenia kierunku budownictwo
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje:

 
§ 1
1.  W Uniwersytecie tworzy się kierunek budownictwo - w obszarze kształcenia w zakresie nauk
    technicznych.
 
2.   Kształcenie na kierunku, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest:
    
1)  na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym
         okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim,
     2)  na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym
         okresem nauki w zakresie specjalności: „budowle i konstrukcje inżynierskie”, „budowa
         i eksploatacja dróg” oraz „budownictwo energooszczędne”; studia o profilu ogólnoakademickim,
        
na podstawie programów kształcenia i planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia
         określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia.
 
3.  Absolwenci utworzonego kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy
    na podstawie uzyskanych kwalifikacji w zależności od formy kształcenia, w zakresie zrealizowanej
    specjalności.
 
4.  Podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Geodezji
    i Gospodarki Przestrzennej.
 
5.  Kształcenie na utworzonym kierunku prowadzone będzie od 1 października 2015 roku.
 
§ 2
Kandydaci przyjęci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych, na rok akademicki 2015/2016, z dniem 1 października 2015 roku rozpoczynają naukę
na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, zgodnie z cyklem kształcenia według programów kształcenia i planów studiów.
 
§ 3
Traci moc § 1 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 uchwały Nr 541 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 09:48
Data aktualizacji:
30.09.2014 09:49
Liczba wyświetleń:
2341
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr577.doc161.5 KB