Nr 579 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 579
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomości położonej w Olsztynie

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako dz. nr 1/8 obr. 54, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
nr OL1O/00039694/6, na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział
w Olsztynie.

 § 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w § 1 polega na:
   1)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej
        w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV
        ze złączami kablowymi o całkowitej długości 125 m,
   2)    znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1,
        po ich posadowieniu,
   3)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
        konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
        elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1.
 

§ 3

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem
w wysokości 8 750 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto powiększonym
o należny podatek VAT.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 10:44
Data aktualizacji:
30.09.2014 10:44
Liczba wyświetleń:
2281
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr579.docx19.05 KB