Nr 580 z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr 38 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu..

 
UCHWAŁA Nr 580
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
 
zmieniająca Uchwałę Nr 38 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap
w ramach RPO WiM Oś IV ROZWÓJ I REWITALIZACJA MIAST, Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 38 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap w ramach RPO WiM Oś IV ROZWÓJ
I REWITALIZACJA MIAST, Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 „§ 1
2. Wkład własny w wysokości 991 746,74 zł (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 74/100) będzie pochodził ze środków własnych Uczelni.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 10:57
Data aktualizacji:
30.09.2014 11:00
Liczba wyświetleń:
2253
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr580.doc54.5 KB